- Vil gi flere engasjerte skogeiere - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

- Vil gi flere engasjerte skogeiere

– Det nye forslaget om priskontroll og konsesjon innebærer en oppmyking og forenkling for de som ønsker å kjøpe og selge skog, sier Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Denne uken la Regjeringen frem flere lovforslag som vil gjøre at mange tusen skogeiendommer kan selges fritt uten konsesjon og priskontroll. Veum er positiv til forslaget fra Regjeringen, som blant annet er å fjerne priskontrollen fullt ut på rene skogeiendommer.

– Det vil bety at markedet får fungere, og et salg av skog enkelt og greit vil være en avtale mellom kjøper og selger. Det er positivt, og bra for de som eier skog som ikke er like interessert i å drive den, og vil sikre at genuint interesserte eiere overtar, sier Veum.

 

Regjeringen foreslår også å heve arealgrensen for konsesjon, boplikt og odel fra 25 dekar fulldyrket og overflatedyrket jord til 35 dekar. Grenseeiendommer skal kunne kjøpe tilleggsjord konsesjonsfritt, og etter fem års leietid skal tilleggsjord kunne kjøpes konsesjonsfritt.

 

– Det vil bli enklere å dele fra skog og selge skogeiendommer separat.  Det vil være positivt med tanke på et mer dynamisk eiendomsmarked. Det er viktig for skognæringen at den som eiere skogen er engasjert og interessert i skogsdrift, sier Veum.

 

Bondelaget har på sin side vært kritiske til forslagene, og frykter de vil gi et sterkt press for å splitte opp landbrukseiendommer og la jorden gro igjen.

– Dersom eiendommen dobler eller firedobler seg i verdi, så er det en kraftig stimulans til å dele fra jord og skog eller la en del av jorda gro igjen. Resultatet er åpenbart negativt når målet er å holde jorda i drift. Man lager også et kunstig skille mellom ulike typer arealressurser, sier generalsekretær Per Skorge i Bondelaget til Nationen.

 

Skorge mener forslaget vil forsterke en utvikling i retning av gjengroing, og mindre dyrka jord.

 

Veum deler ikke nødvendigvis Skorge sin bekymring. Han påpeker at ingen pålegges å selge skogen og at for de fleste vil endringene innebære en noe større frihet i markedet.

– De foreslåtte endringene i priskontrollen, kombinert med de nylig vedtatte skatteendringene med fjerning av gevinstbeskatningen vil bety større frihet i markedet for skogeiere. For Norges Skogeierforbund er det viktig å jobbe for mer dynamikk i markedet. Vi mener det er positivt at det legges til rette for å selge skog og utmark til andre som har skog fra før. Det er ikke et mål for oss med så store eiendommer som mulig, men det er viktig å legge til rette for aktive forvaltere av skogressursene. Så skal vi bruke tiden fram til høringsfristen i september for å klargjøre våre standpunkt på alle deler av lovforslaget. Vi skal selvsagt også gjøre en samlet vurdering ut fra at mange av våre medlemmer eier kombinerte jord- og skogeiendommer, sier Veum.

 

Det nye forslaget til Regjeringen vil kunne gjøre at mellom 25.400 og 29.250 skogeiendommer blir fritatt fra priskontrollen.

Se Regjeringens forslag her.