Vil ikke overføre tilskudd til skogsveier til kommunene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil ikke overføre tilskudd til skogsveier til kommunene

Norges Skogeierforbund deltok nylig i en høring rundt kommunereformen på Stortinget. Her ga Skogeierforbundet uttrykk for at de ikke støtter forslaget om å overføre nærings- og miljøtiltak i skogbruket fra fylkesmannen til den enkelte kommune. 

I et notat utarbeidet til høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, skriver Skogeierforbundet at de frykter at den foreslåtte endringen i proposisjonen (Prop 91 L (2016-2017) om oppgaveoverføring til kommune, vil gi mindre effektiv bruk av tilskuddsmidlene og samtidig føre til lengre saksbehandlingstid for søknadene fra skogeierne. «Endringene vil i tillegg innebære økt byråkrati og mindre effektiv forvaltning av midlene», skriver Skogeierforbundet.

I proposisjonens punkt 6.5 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket, foreslås det nemlig at ansvaret for å forvalte tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i sin helhet overføres fra fylkesmannen til kommunen. Dette innebærer i praksis at kommunene også får ansvaret for å forvalte tilskudd til skogsveier og taubaner.

Videre skriver Skogeierforbundet i sitt notat: «For brukerne av denne tjenesten (forvaltning av tilskuddsmidlene), ville det vært en fordel om tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i sin helhet ble flyttet tilbake til fylkesmannen. En overføring av ansvaret for forvaltningen er tilskuddene til skogsveier og taubaner etter Norges Skogeierforbunds syn klart uheldig.

Bakgrunnen for skepsisen til forslaget i Norges Skogeierforbund, er at dette er forsøkt tidligere – i 2004. «Det fungerte ikke», skriver forbundet i notatet, og fortsetter: «Delvis skyldtes dette manglende kompetanse i svært mange kommuner, delvis at det ikke var mulig å sikre at de bevilgede midlene ble brukt på en effektiv måte. Spesielt fungerde den kommunale forvaltningen av tilskuddene til skogbilveier og taubaner dårlig. Ansvaret for disse ordningen ble derfor tilbakeført til fylkesmannen i 2006».