WWF tapte ulvesøksmål - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

WWF tapte ulvesøksmål

WWF tapte søksmålet mot staten i ulvesaken som gikk for Oslo tingrett fra 24. til 27. april.

WWF tapte søksmålet mot staten i ulvesaken som gikk for Oslo tingrett fra 24. til 27. april.

WWF saksøkte staten ved Klima- og miljøverndepartemente og mente at vedtak om felling av ulv sesongen 2017- 2018 var ugyldig og i strid med Grunnloven § 112, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Oslo tingrett har i dag konkludert med at det ikke er grunnlag for ugyldighet etter Grunnloven eller naturmangfoldloven i saken. I dommen presiseres det at det er naturmangfoldloven § 18 som setter de materielle skranker for uttak av ulv og når de vilkår er oppfylt foreligger det ikke brudd.

Skogeierforbundet var en pådriver for at Stortinget i april 2017 instruerte Vidar Helgesen til å endre rovviltforskriften slik at man kunne utnytte handlingsrommet naturmangfoldlovens § 18 gir for å ta hensyn til «offentlige interesser av vesentlig betydning». Det innebærer at blant annet folks frykt og livskvalitet også skal tas hensyn til i en helhetlig vurdering av om det er grunnlag for lisensfelling av ulv.

I dommen legger tingretten vekt på at det  i stor grad er et politisk spørsmål hvor stor ulvebestanden skal være og hvordan den skal forvaltes, så lenge konvensjonskravene er oppfylt.

Det er svært gledelig at tingretten stadfester at naturmangfoldloven gir et betydelig handlingsrom for å avveie andre viktige samfunnsinteresser opp mot vern av rovvilt, sier Hans Asbjørn Sørlie, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Norges Skogeierforbund har sammen med Norges Bondelag, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Norskog vært partshjelp til staten i saken. I dommen pålegges WWF å betale saksomkostninger for både staten og partshjelperne på tilsammen over 450 000 kroner.

WWF har ikke bestemt seg for om de vil anke saken.