Bedring for flere arter i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Bedring for flere arter i skogen

Den norske rødlista for arter 2021 som ble lansert onsdag, viser en svak positiv utvikling for artene i skogen.

– Et større antall skoglevende arter er tatt ut av rødlista eller har fått en lavere truethetsstatus enn de som har fått en høyere truethetsstatus. Det er gledelig, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Hans Asbjørn Sørlie.  

Som følge av at flere arter nå er vurdert, har det totale antallet truete arter naturlig nok økt. Mens prosentandelen av de truete artene som lever i skogen er nærmest uendret fra 2015 til 2021.

– For artene som var på rødlista i 2015 er utviklingen samlet sett positiv, sier Sørlie.

Den nye rødlista viser:

  • 276 skoglevende arter fått en lavere truethetskategori, mens 231 arter har fått en høyere kategori i 2021.
  • Av de drøyt 1100 skoglevende artene som var vurdert som truet i 2015, er 164 arter ikke lenger vurdert å være truet, mens 99 arter som i 2015 ble vurdert som nær truet eller livskraftig, nå er vurdert som truet.
  • Det er 289 skoglevende arter som er vurdert for første gang i 2021 som har blitt rødlistet.

Nye arter på rødlista er ikke til å unngå

At det er flere arter på rødlista er i seg selv ikke negativt. Skogbrukets miljøarbeidet har ført til en bedring i livsmiljøene for mange arter. Det igjen gir økt sannsynlighet for at nye arter etablerer seg her, eller at eksisterende arter blir så mange at de oppdages.

– Slik rødlistevurderingene er innrettet vil nye eller nyoppdagede arter nesten alltid få et opphold på rødlista før de evebtuelt blir så vanlige at de tas ut, sier Sørlie.

Antallet truede arter på rødlista sier derfor lite om tilstanden for artene som lever i skog. Artens utvikling på rødlista over tid kan derimot gi skogbruket viktig informasjon i det målrettede miljøarbeidet.

Vektlegger ikke den positive utviklingen i skogen

Slik rødlistearbeidet er i dag er det Skogeierforbundets klare oppfatning at vurderingene i for stor grad ikke tar innover seg den positive utvikling som er i så og si alle viktige livsmiljøer for truete arter i skog. Det blir mer døde trær, mer gammel skog, mer løvskog og flere store trær.

Ekspertene bak rødlista forskuterer at en del naturskog kommer til å bli hogget, og det gjør at mange arter kommer dårlig ut.

– Dessverre ser det ut til å henge en naturskogsskygge over mange av vurderingene, hvor frykt for tap av naturskog vektes tyngre enn den dokumenterte positive miljøutviklingen i skogen, sier Sørlie.