Vi kan ikke verne oss ut av klimakrisa - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vi kan ikke verne oss ut av klimakrisa

Skal vi lykkes med det grønne skiftet i Norge, er vi helt avhengig av å bruke fornybare ressurser.

Denne kronikken ble første gang publisert i Dagsavisen tirsdag 19.10.21.

Ifølge FNs klimapanel må vi både plante og bruke skog for å nå klimamålene. På tross av dette snakkes det stadig høyere om at mer vern er løsningen. Skal vi lykkes med det grønne skiftet i Norge, er vi helt avhengig av å bruke fornybare ressurser.

Tidligere i høst lanserte FNs klimapanel første del av sin sjette hovedrapport. Panelet er tydeligere enn noen gang. Klimagassutslippene må kuttes drastisk på kort tid hvis vi skal klare å bremse klimaendringene. Oppgaven er enorm. Rundt 80 prosent av verdens energiforbruk kommer fremdeles fra fossile energikilder. Samtidig øker verdens befolkningen og levestandarden går opp. Hvordan kan vi møte disse utfordringene?

Svaret er komplekst og langt fra entydig, men én ting er sikkert. Vi er nødt til å erstatte fossile ressurser med fornybare. For selv om hver enkelt av oss må jobbe med å redusere eget forbruk, vil det alltid være behov for nye produkter som hus, klær og drivstoff. Produkter som i dag ofte lages av olje. Produkter som i fremtida kan lages av tre.

Tre er en fornybar og svært anvendelig ressurs. Klimapanelet peker på bruk av tre som erstatning for andre energikrevende og fossilbaserte produkter som et viktig klimatiltak. Det betyr ikke at vi skal bruke skogen til å erstatte alt som er laget av fossile ressurser i dag, men det er en viktig del av en grønn omstilling.

I Norge har vi tre ganger så mye skog nå som for 100 år siden. Skogen legger på seg med rundt 24 millioner m3 årlig. Vi hogger et volum tilsvarende halvparten av dette hvert år. Vi kan hogge noe mer innenfor bærekraftige rammer. Slik kan vi bruke skogen til å øke verdiskapingen og samtidig kutte utslipp. 

Likevel opplever vi at deler av miljøsida vil ha mer vern og mindre bruk av den norske skogen. Klimapanelets løsninger legges til side, og global naturkrise løftes frem som hovedargument. Denne krisen skal også tas på alvor. Absolutt. Skogen er leveområde for svært mange arter, og disse skal vi ta vare på. Men er situasjonen i Norge virkelig så alvorlig som det gis uttrykk for?

Klimakrisa og naturkrisa henger sammen, men de kan ikke løses på samme måte. Når konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren øker, påvirkes hele kloden. Uansett hvor vi kutter utslipp, vil det hjelpe. Naturkrisa må derimot løses der utfordringene er. Selv om sjimpansene i Afrika trues av hogst og avskoging, hjelper det ikke å verne skog i Norge.

Når vi skal gjennomføre tiltak for å ta vare på artene i norsk natur, må vi ta utgangspunkt i forholdene her hjemme. I motsetning til hva som skjer i regnskogen driver vi et av verdens mest bærekraftige skogbruk. Når vi hogger et tre, planter vi nye.

En hogst vil naturlig nok føre til drastiske endringer for de artene som er akkurat der det hogges. Selve bærebjelken i skogbrukets miljøarbeid er derfor å sikre at det til enhver tid finnes skog som inneholder kvaliteter som de ulike artene i norsk natur er avhengig av. Skogeiere tar en rekke miljøhensyn. I tillegg til å hogge setter de for eksempel av områder med døde og gamle trær på eiendommen sin.

Gjennom Landsskogtakseringen har staten systematisk overvåket tilstanden i skogen vår i mer enn 100 år. Der er det lite som tyder på en naturkrise i norsk skog. Etter at skognæringen innførte krav om miljøsertifisering, har det blitt vesentlig mer gammel skog, flere døde trær og mer lauvskog. Kvaliteter vi vet er viktige for mange av de sjeldne artene.

I Norge kan vi øke uttaket av fornybart tømmer samtidig som vi ivaretar det biologiske mangfoldet over tid. Her skiller vi oss fra mange andre skogland, som opplever langt større press på skogressursen sin. Økt vern av norsk skog vil redusere tilgangen på tømmer i det internasjonale markedet. Dette vil også øke presset på hogst i regnskogen og andre sårbare skogområder.

Noen mener skogen bør vernes fordi den binder og lagrer karbon. Men selv om skog er et viktig karbonlager, er det et ustabilt lager. Skogbranner, storm, tørke og insektsutbrudd kan på kort tid forvandle en skog fra å være et lager til å bli en utslippskilde. Slike hendelser vil sannsynligvis inntreffe oftere i årene fremover. Da er det bedre å holde skogen i god vekst gjennom å stelle og bruke den til å erstatte fossile ressurser.

Vi driver et bærekraftig skogbruk i Norge. Det innebærer også at noen områder skal få stå urørt. Men vi kan ikke verne oss ut av klimakrisa. Norge har et ansvar for å bruke skogen aktivt i klimakampen. Vi må erstatte svart karbon med grønt karbon. Vi må bruke mindre olje og mer tre. Norsk tre.

Kronikken er skrevet av administrerende direktør, Per Skorge og rådgiver, Ida Aarø.