Fastlandsindustrien er en forutsetning for et grønt skifte - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Fastlandsindustrien er en forutsetning for et grønt skifte

Hvordan skal vi få til økte investeringer i fastlands-industrien, og hvorfor er det viktig at vi satser på denne industrien? Vi har spurt Per Skorge, adminstrerende direktør i Norges Skogeierforbund, om hvorfor Skogeierforbundet, NORSKOG og Statskog har gått sammen om å arrangere et webinar for å sette disse spørsmålene på dagsorden.

Hvorfor mener dere det er viktig å øke investeringene i fastlands-industrien, Per Skorge?

Norge må ha noe å leve av etter oljen, og selv om verden vil etterspørre olje i mange år framover er vi her i landet allerede på etterskudd med nødvendig omstilling. Industriinvesteringene i Fastlands-Norge har det siste tiåret ligget rundt 25 milliarder kroner pr år. Dette er et nivå som ikke engang er tilstrekkelig til å opprettholde nåværende produksjonskapasitet. De store investeringene i norsk industri går fortsatt til oljesektoren med ca 170-180 milliarder kroner årlig. Detter er 7 ganger mer enn investeringene i fastlandsindustrien. Det er bare å konstatere at vi ikke er i nærheten av et grønt skifte i industrien, svarer Skorge.

Hva slags ambisjoner bør vi ha da, for investeringene i industrien? Har du gjort deg noen tanker om det?

Det er interessant å se på hvilke ambisjoner noen av våre samarbeidspartnere og naboland har, sier Skorge. Han viser til at i 2018 kom 14 prosent av verdiskapingen i EU fra industrien, Sverige var på samme nivå, mens for Norge var andelen rundt 7 prosent. EU har som målsetting å øke industriens andel, mens Norge ikke har noen målsetting for industriens bidrag til BNP. I våre naboland Sverige og Finland er det en helt annen tilrettelegging fra statens side gjennom støtteordninger, infrastrukturløsninger og forutsigbarhet for industrien. For eksempel utgjør miljøstøtte til industrien i Norge utgjør mindre enn 1/3 av hva den gjør i Sverige. Det viser at det er et betydelig handlingsrom i EU/EØS for økt satsing på industrien, sier Skorge.

Hva innebærer det at andre land har bedre rammebetingelser enn oss?

Det betyr høyere kostnader for norsk industri, sier Skorge. I Finland er det for eksempel lagt til rette for tømmertransport med tillatte totalvekter på 76 tonn, mens vi i Norge har en begrensning på 60 tonn. Vi ser også at Norske Skog gjør betydelig større investeringer i sine anlegg i EU enn i Norge, det er et eksempel på effekten av svakere rammevilkår. 

Hva slags ambisjoner bør vi ha?

Skogindustrien og skogeierne mener vi må ha langt større ambisjoner for et grønt skifte i Norge. Vi bør sette oss nasjonale mål om å ha 10 prosent av BNP fra industri innen 2030 og for å oppnå det bør industri-investeringene i Fastlands-Norge øke til minst 40 milliarder kroner årlig fram til 2025. Samtidig bør Norge sette seg et mål om å foredle et tømmervolum tilsvarende årlig hogst. Økt bruk av fornybare treprodukter er en viktig del av klimaløsningen. Ren råvareeksport er lite lønnsomt og svært sårbart da Norge blir et marginalmarked som må tåle store svingninger i pris. Samlet vil dette bidra til at Norge får redusert handelsunderskuddet for Fastlands-Norge, og at Norge klarer den nødvendige omstillingen, understreker Skorge.

Nedenfor finner du program og omtale av innlederne på webinaret.

Onsdag 20. januar 2021 kl 0830-1015 «Ny industri – Greier Norge omstillingen?» 

08.30 Skogbruket og industrien

Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund

Arne Rørå, adm.dir i Norskog  

08.45 Ny industri – greier Norge omstillingen?

Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse  

09.00 Hva skal til for å øke investeringene i norsk treforedlingsindustri?

Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog   

09.15 Økt produksjon i norsk industri – hva trengs?

Ole Erik Almlid, adm.dir i NHO  

09.30 Verdiskaping og velferd og norsk industri

Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO  

09.45 Spørsmål og kommentarer ved Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF), og stortingsrepresentantene Guro Angell Gimse (H), Geir Pollestad (Sp) og Nils Kristen Sandtrøen (AP).  

10.15 Slutt

Kort om deltakerne på webinaret:

Olaug V. Bollestad (KrF) er landbruks- og matminister. Hun er utdannet sykepleier. Bollestad har vært ordfører i Gjesdal, og ble valgt inn på Stortinget i 2013.

Guro Angell Gimse (H) er landbrukspolitisk talskvinne, og medlem av næringskomiteen. Hun har vært medlem av Melhus kommunestyre og Sør-Trøndelag fylkesting. Gimse er utdannet politi.

Geir Pollestad (Sp) er leder av næringskomiteen. Han har tidligere vært statssekretær, leder av Senterungdommen og leder av Norsk studentunion. Pollestad er utdannet jurist.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er landbrukspolitisk talsmann. Han har vært varaordfører på Tynset, og har arbeidet både som journalist og som politisk rådgiver for Aps stortingsgruppe.

Ole Erik Almlid er administrerende direktør i NHO. Han er utdannet journalist, og har vært redaktør for flere aviser og sjef for Avisenes pressebyrå (AP). 

Hans-Christian Gabrielsen. Gabrielsen er leder i LO. Han har tidligere vært 2. nestleder i Fellesforbundet. Gabrielsen har fagbrev som prosessoperatør, og jobbet 11 år Tofte industrier. 

Sven Ombudstvedt er konsernsjef for Norske Skog. Han er utdannet siviløkonom, og har hatt lederstillinger i blant annet Yara International og Norsk Hydro.  

Olav A. Veum er styreleder i Norges Skogeierforbund og i AT Skog SA. Han er forstkandidat fra NMBU, og skogeier i Fyresdal. Veum er daglig leder for Silva Consult. 

Arne Rørå er administrerende direktør i NORSKOG. Han er forstkandidat fra NMBU, og sitter i styret for NIBIO. Rørå har lang erfaring fra skogsektoren, både i Norge og i utlandet.  

Christian Anton Smedshaug er daglig leder i AgriAnalyse. Han har doktorgrad i økologi fra NMBU, og har utgitt en rekke bøker knyttet til jordbruk, politisk økonomi og samfunn. 

Per Skorge (møteleder) er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Han er sivilagronom fra NMBU. Skorge har vært generalsekretær for Norges Bondelag og avdelingsdirektør i Statens Landbruksforvaltning.