Forslag om hogststopp er uten bakkekontakt  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Forslag om hogststopp er uten bakkekontakt 

Naturvernforbundet har nylig gått ut med forslag om hogststopp i all skog som er etablert for over 80 år siden og som ikke har vært drevet siden. Dette utgjør 38 prosent av skogarealet og omfatter store deler av den skogen som kan brukes i Norge.

– I praksis vil hogsten måtte halveres. Det vil gi store konsekvenser for overgangen til fornybarsamfunnet, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.  

Etter at store deler av skogene var uthogd for 100 år siden, har naturskogsarealet økt de siste tiårene. Den tidligere uthogde skogen begynner nå å bli gammel og har fått kvaliteter som kjennetegner en naturskog. At det ofte vil ta cirka 80 år før en skog er hogstmoden, samsvarer i stor grad med definisjonen som er brukt for naturskog. Det betyr derfor at store deler av den skogen som er aktuell for hogst, vil omfattes av forslaget fra Naturvernforbundet. 

Deler av denne naturskogen er spesielt viktig for naturmangfoldet. Vi har til nå vernet 5,3 prosent av skogen og to tredjedeler av dette er denne type skog. Gjennom ordningen med frivillig vern av skog har skogeierne tilbudt vern av ytterligere store områder med naturskog. De senere årene har imidlertid mange områder med naturskog blitt avslått grunnet manglende bevilgning.  

– Skogbruket bidrar gjerne med å verne de viktigste områdene med naturskog. Det nye kartet over naturskogene som skal sammenstilles i løpet av året, vil bidra positivt til dette arbeidet. Det er positivt med vern av naturskog som er særlig viktig for artsmangfoldet, men det er ikke framtidsrettet å båndlegge store deler av skogen i Norge og kraftig svekke tilgangen på fornybare ressurser, sier Per Skorge.    

En halvering av hogsten i Norge slik Naturvernforbundet ønsker, vil medføre økt import eller mer bruk produkter med store utslipp av klimagasser som for eksempel stål, betong og plast. Klimautslippene i Norge vil øke og samtidig vil presset på skogressursene og naturen i andre land bli større. En slik utvikling vil sette miljøpolitikken i Norge langt tilbake i tid. 

Forslaget vil også få svært dramatiske følger for den trebaserte industrien. Lokalt tømmer med kort vei fra skogen til industrien, er avgjørende for konkurranseevnen. Forslaget vil åpenbart føre til en massiv nedleggelse skogindustri. I omstillingen fra det fossile til fornybare samfunnet, er den trebaserte industrien en viktig pilar. I den nylige avgitte rapporten fra det regjeringsoppnevnte klimautvalget, går det fram at bruk av biomasse må utgjøre hele 25 prosent av reduksjonen av klimautslipp fram mot 2050.  

– Skogbrukets samfunnsoppdrag er å bidra både til verdiskaping, klima og naturmangfold. Naturvernforbundet har ikke tatt inn over seg at det skal være en balanse mellom disse hensynene når de kommer med forslag som vil å halvere norsk skogbruk og dramatisk svekke den framtidsretta skogindustrien. Forslaget fra Naturvernforbundet er uten bakkekontakt ettersom det vil svekke produksjon av fornybare skogprodukter og dermed forlenge den fossilbaserte tidsalderen, avslutter Skorge.