Høring av endringer i motorferdselloven - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Høring av endringer i motorferdselloven

Klima- og miljødepartementet har sendt en rekke endringer i motorferdselloven og tilhørende forskrift ut på høring. Norges Skogeierforbund har kommet med sine innspill.

Klima- og miljødepartementet sendte i desember 2019 ut forslag til endringer i både lov og forskrift tilknyttet motorisert ferdsel i utmark.

Høringen omfatter endringsforslag knyttet til følgende:
1. Utvidelse av prøveordningen for catskiing etter motorferdselloven
2. Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i motorferdselloven § 6
3. Endring i regler for oppsyn i motorferdselloven §§ 12 a og b
4. Endringer i bestemmelser om myndighetsfordeling og delegering i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
5. Etablere påbud om å registrere kommunale snøscooterløyper i nasjonal database
6. Oppmåling av avstandskravet etter forskriften § 5 første ledd bokstav c
7. Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i utmark i forskriften § 2 a annet ledd

Norges Skogeierforbund er stort sett enig med forslagene som foreligger, men har gitt kommentar til spesielt to punkter.

Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i motorferdselloven § 6 åpner for bruk av slik motorisert ferdsel som tidligere havnet under et krav om at «særlige grunner» måtte foreligge. Dette vil etter Norges Skogeierforbund sitt synspunkt gi muligheter for utmarksbasert næring, og er i så måte positivt. Vi understreker derimot at grunneiers rett til å forby ferdsel i vassdrag må opprettholdes der slik ferdsel ikke er ønskelig.

Endring i regler for oppsyn i motorferdselloven §§ 12 a og b
Departementet ønsker her en utvidelse av Statens Naturoppsyn sin mulighet for å kontrollere motorisert ferdsel i utmark. Dette endringsforslaget vil slik vi ser det ikke påvirke jord- eller skogbruk, da dette er definert som næring i loven, og dermed er tillatt. Endringen vil derimot påvirke utøvelse av jakt, da det her er noen begrensninger knyttet til bruk av motoriserte kjøretøy. Endringen vil etter vårt syn være en innstramming der tillatelse til slik ferdsel må medbringes for visse typer jakt. Norges Skogeierforbund savner begrunnelse for at slik ferdsel i dag er et problem, og behovet for økt kontroll. Dette viser etter vårt syn et behov for en forenkling av motorferdselloven, som kan gjøres ved å inkludere jakt og fiske i næringsbegrepet under motorferdsellovens § 4 b.

Høringsfristen er satt til 4.mars 2020, og du kan lese Norges Skogeierforbund sitt høringsinnspill her.