Høring om Finansmarkedsmeldinga - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Høring om Finansmarkedsmeldinga

‐ Norges Skogeierforbund oppfordrer til et tett samarbeid med de andre nordiske landene i spørsmålene rundt bærekraftig finans og taksonomikriteriene, sa administrerende direktør Per Skorge på høring i Finanskomiteen nylig.

Skogeierforbundet er opptatt av bærekraftig finans og taksonomikriteriene fordi taksonomiens målgruppe stadig utvides. Regjeringen oppforder også foretak som ikke omfattes, til å tilpasse seg regelverket. Det er derfor naturlig å anta at taksonomien vil få stor betydning over tid.

Avgjør om aktiviteten er «grønn» eller «brun»

Skogeierforbundet antar at dette vil være det regelverket som aktørene ser til for å vurdere om en aktivitet er bærekraftig eller ikke. Selv om det stadig understrekes at aktiviteter kan være bærekraftig selv om de ikke omfattes av taksonomien, anser Skogeierforbundet det som svært sannsynlig at det som faller utenfor, i praksis vil bli stemplet som «brunt», eller ikke bærekraftig. Vi ser også at EU-kommisjonen tar inn henvisning til taksonomikriteriene i nye forslag på andre områder. Dermed får kriteriene stor innflytelse på mange områder.

Ta hensyn til naturgitte forhold

Forslaget fra flertallet i arbeidsgruppen (kallt «Plattformen for bærekraftig finans») gikk i stor grad på kvantitet i stedet for kvalitet, og var basert på prinsippet «One size fits all». Et mindretall i arbeidsgruppen dissenterte, og fremmet et annet forslag.

Noen eksempler kan illustrere problemene med forslaget fra flertallet i arbeidsgruppen:

Et av forslagene innebærer at det skal være minimum tre forskjellige treslag i skogen, der hvert treslag skal utgjøre +/- 20 prosent.  I deler av den boreale skogen i Norden vildet være umulig å få til dette på grunn av de naturgitte forholdene. Dette gjelder f.eks. furumoene i Nord-Østerdal.

Et annet forslag forbyr hogst i skog som ikke har vært kommersielt drevet i løpet av 60 år. I Norge er det vanlig at trær vokser i 70-100 år før de er hogstmodne, og det er ikke uvanlig at skogen står urørt i 60 år. Dette forslaget vil ha store konsekvenser for skogbasert virksomhet i Norge og Norden.

Den svenske regjeringen har kommet med en kritisk uttalelse til flertallets forslag, og viser blant annet til forslaget om at kantsoner skal være 30 meter. I stedet for et visst antall meter, mener den svenske regjeringen at man bør se på jordsmonn mv. på det aktuelle området, og tilpasse kantsonen til de lokale forholdene. I Norge har vi vanligvis kantsoner rundt 15 meter og det utgjør rundt 6-7% av det produktive arealet. Hvis antall meter dobles, vil 12-14 prosent av det produktive arealet bli tatt ut av drift.

Skogeierforbundet mener det må utarbeides kriterier som kan tilpasses de lokale/regionale naturgitte forholdene. Norges Skogeierforbund oppfordret Storting og regjering til å gi tilbakemelding til Kommisjonen om at forslagene som gjelder skog og biologisk mangfold må ta hensyn til og tilpasses lokale naturgitte forhold, og bygge på eksisterende internasjonalt avtaleverk.

Denne saken er også svært viktig for våre nordiske naboer, og Skogeierforbundet oppfordet på høringen til et tett nordisk samarbeid på dette området.