Kapital til norsk skognæring - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Kapital til norsk skognæring

Skogeiersamvirket som er samlet i Norges Skogeierforbund står for over 80 prosent av hogsten i Norge. Våre eiere er klare til på nytt å bidra med kapital for å utvikle industrien. Skogeierforbundet har fremmet forslag til hvordan dette kan gjøres, skriver Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund i et leserinnlegg, som vi gjengir nedenfor.

Med økende global befolkning, økende levestandard og et stort behov for å erstatte fossile produkter med fornybare løsninger, er det ventet en dramatisk økt etterspørsel etter produkter basert på skogsråstoff. Alle de scenarier FNs klimapanel baserer seg på forutsetter økt hogst og økt bruk av biomasse globalt. Avvirkningen er forutsatt å øke med 51-200 prosent. Scenariene som er i tråd med 2-gradersmålet innebærer så mye som en seksdobling av bruken av bioenergi. Det investeres derfor tungt i ny produksjon og omstilling av eksisterende treforedlingsindustri over hele verden. Bare i Sverige og Finland investeres det for mer enn 47 milliarder kroner, og sektoren har god lønnsomhet.

Norske skogeiere har spilt en svært sentral rolle i å utvikle norsk treforbrukende industri. Det var skogeierkapital som bidro til etableringen av Norske Skog, skogeiersamvirket eier 60 prosent av Moelven og skogeierkapital bidro til hjemkjøp av Borregaard.

Skogeiersamvirket som er samlet i Norges Skogeierforbund står for over 80 prosent av hogsten i Norge. Våre eiere er klare til på nytt å bidra med kapital for å utvikle industrien.

I regjeringserklæringen tas det til orde for å etablere en ordning for å stimulere skogeierne til å investere i norsk skogsindustri. Stortinget har etterlyst oppfølgingen av dette og bedt om at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 legger frem et konkret forslag til en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogindustri.

Skogeierforbundet har fremmet forslag til hvordan dette kan gjøres. En mulighet er å knytte skattekredittordningen til den nye tømmerkontoen. Et annet alternativ er at skogeier får anledning til å sette av inntil 30 % av tømmerets bruttoverdi ved hogst til kjøp av andeler i investeringsfond. Poenget med begge modellene er å gi skatteutsettelse og risikoavlastning, slik at man kan få en vesentlig mobilisering av kapital til å vitalisere norsk skogindustri.

Det er avgjørende at regjeringen følger opp Stortingets vedtak, slik at vi kan ta opp kampen med Sverige og Finland om å sikre oss fremtidens grønne industriarbeidsplasser.

Olav A. Veum, styreleder, Norges Skogeierforbund