Skogeierforbundet med innspill til statsbudsjettet 2018 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeierforbundet med innspill til statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet for 2018 bør inneholde strategier for grønne, trebaserte markeder, og forslag om en skattekredittordning for investeringer i skognæringen, mener Norges Skogeierforbund.

Ved behandlingen av skogmeldingen i januar 2017 traff Stortinget et vedtak der regjeringen blir om å komme tilbake med strategier for grønne, trebaserte markeder i løpet av 2017. Dette kan med fordel skje gjennom forslaget til statsbudsjett for 2018, mener Norges Skogeierforbund.

Skogeierforbundet bidrar gjerne i dette arbeidet, og oppfordrer regjeringen til å starte med de områder som også er omtalt i skogmeldingen, i innstillingen til skogmeldingen, og i rapporten fra «ekspertutvalget for grønn konkurransekraft»:

  • økt bruk av tre i bygg
  • bioraffinering
  • nye innsatsfaktorer til fôrindustrien
  • trekull som erstatter kull i prosessindustrien
  • bioetanol til plastproduksjon biodrivstoff

Stortinget har også bedt regjeringen om å komme tilbake i statsbudsjettet for 2018 med forslag til en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogindustri. Også i regjeringserklæringen er en slik ordning omtalt to ganger.

Norges Skogeierforbund har tidligere fremmet konkrete forslag om dette. En slik ordning vil kunne bidra til å reise en betydelig privat investeringskapital.

Norges Skogeierforbund vet at mange er opptatt av at råvaren bør foredles i Norge, i stedet for å bli eksportert til utlandet. Det vil være et viktig og målrettet initiativ fra regjeringens side å få på plass en skattekredittordning for investeringer i skogindustrien.

Andre temaer som Skogeierforbundet tar opp i innspillet, er å utarbeide en strategi for forskning, utvikling og innovasjon, fortsatt satsing på infrastruktur, økt tilgang på biomasse og skogens rolle i det grønne skiftet.