Klimaendringene skjer her og nå - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Klimaendringene skjer her og nå

En ny rapport fra FNs klimapanel dokumenterer at de varslede klimaendringene som følge av menneskeskapte utslipp allerede skjer. Men, det er fortsatt tid til å snu utviklingen.

Rapporten, som ble lansert mandag 9. august, er den første delrapporten i arbeidet med Klimapanelets 6. hovedrapport, som ferdigstilles i løpet av 2022. Den første delrapporten handler om fysiske klimaendringer og det naturvitenskapelige grunnlaget bak dem.

Siden førindustriell tid har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med 1,1 grader. Rapporten slår fast at det er hevet over enhver tvil at hovedårsaken til temperaturøkningen er menneskeskapte klimagassutslipp.

Figur: FNs klimapanel, oversatt til norsk av Miljødirektoratet.

Hyppigere ekstremvær

Klimaforskere over hele verden har lenge forsket på hvilke følger de menneskeskapte klimagassutslippene vil gi. De har blant annet predikert økt hyppighet av ekstremvær som flom, hetebølger, tørke og orkaner og økt havnivå som følge av økt mengde klimagasser i atmosfæren.

Figur: FNs klimapanel, oversatt til norsk av Miljødirektoratet.

Selv om det er vanskelig å knytte bestemte værhendelser til klimaendringer, viser rapporten at vi nå kan dokumentere at økt hyppighet av ekstremvær som tørke, hetebølger og ekstremnedbør er direkte knyttet til menneskeskapte klimaendringer. Disse endringene påvirker allerede mange vær- og klimaekstremer over hele verden, og enhver økning i global oppvarming vil føre til at endringene i ekstremhendelser blir større.

Regionale forskjeller

Rapporten gir også en mer detaljert vurdering av hvordan klimaendringene er ventet å påvirke de ulike regionene i verden enn hva som er rapportert tidligere. Oppvarmingen vil være kraftigere over land enn over hav, og vil også være høyere mot polområdene.

I nord kan vi forvente et våtere nedbørsregime enn tidligere, mens det vil bli tørrere i områdene rundt Middelhavet.

Fortsatt mulig å bremse klimaendringene

Scenariene i rapporten viser at det fortatt er mulig å begrense den globale oppvarmingen, men om skal klare det kreves store reduksjoner i klimagassutslipp og netto null CO2-utslipp. Den globale gjennomsnittstemperaturen er ventet å nå 1,5 grader innen 20 år. Skal vi overholde Parisavtalen, må vi nå netto nullutslipp omkring 2050.

Noen klimaendringer, slik som havnivåstigning, vil fortsette i fremtiden. Det er imidlertid mulig å bremse mange av endringene vi allerede opplever om vi klarer å bremse og stabilisere den globale gjennomsnittstemperaturen.

Må gjøre det vi kan

Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, mener at rapporten nok en gang understreker hvor alvorlige klimaendringene er og vil bli.

– De alvorlige værhendelsene vi har sett i andre deler av verden denne sommeren viser at det blir vanskeligere å bo, leve og drive jord- og skogbruk over store deler av verden om dette blir den nye normalen. Det er helt avgjørende at vi klarer å bremse den globale oppvarmingen, sier Skorge.

Klimapanelet kommer med oppdateringer på tiltak og virkemidler for å bremse klimaendringene i den tredje delrapporten som kommer i mars 2022. Klimapanelet er imidlertid tydelig på at det er reduksjon i fossile klimagassutslipp som er hovedoppgaven dersom vi skal klare å bremse den globale oppvarmingen.

– Det er avgjørende at vi klarer å skifte fra svarte til grønne karbonkilder fremover. Sammen med fornybare energikilder som vann, vind og sol, er skogen en viktig del av løsningen. Ikke bare tar skogen opp CO2 fra atmosfæren, den kan også bidra til å redusere bruken av fossile energikilder gjennom å erstatte produkter laget av olje, kull og gass med produkter laget av tre, sier Skorge.

– I Norge har vi rom for å produsere mer skog og øke uttaket av tre innenfor bærekraftige rammer. Dette er viktige klimatiltak som bør settes i gang raskt, slik at vi kan utnytte klimapotensialet i skogen, avslutter Skorge.