Klimapanelet med ny alarmerende rapport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Klimapanelet med ny alarmerende rapport

Vi har et kortvarig vindu for å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle. Det er et av hovedbudskapene fra Klimapanelets ferske delrapport.

28. februar la FNs klimapanel frem den andre delrapporten i arbeidet med sin 6. hovedrapport. Rapporten tar for seg oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av, sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer.

Panelet er svært tydelige på alvoret i situasjonen, og viser til at klimaendringene som følge av global oppvarming allerede er i ferd med å skje. Tidsvinduet for å snu utviklingen og unngå svært negative konsekvenser er kortvarig, og det blir vanskeligere og vanskeligere å begrense følgene av klimaendringene jo lengere vi venter og jo høyere temperaturen blir.

Vi opplever allerede klimaendringer i form av hyppigere og mer ekstreme vær- og klimahendelser slik som hetebølger, flom, tørke og skogbranner. Dette har allerede ført til omfattende skade og tap for både natur og mennesker. Omtrent halvparten av verdens befolkning opplever alvorlig vannmangel i deler av året på grunn av klimaendringer.

Rapporten viser at selv små temperaturøkninger fra nåværende nivå vil medføre kritiske konsekvenser med tanke på matsikkerhet og vannforsyning, innskrenke leveområder både for dyr og mennesker og føre til omfattende tap av naturmangfold. For eksempel vil verdens korallrev ha svært høy risiko for utdøing allerede ved 1,5 graders oppvarming.

Forskerne påpeker at virkningene av klimaendringene blir mer og mer komplekse fordi flere klimarelaterte hendelser vil skje samtidig. Dette kan utløse kjedereaksjoner. Dette gjør det vanskeligere å forutsi følgene av økt oppvarming.

Panelet viser at rundt 3,5 milliarder mennesker lever i områder eller på en måte som gjør dem svært sårbare for klimaendringer. Presset og konsekvensene er størst i områder som fra før er preget av fattigdom og ustabilitet, og fører dermed til en skjev belastning blant verdens befolkning.

Denne rapporten går ikke nærmere inn på tiltak for å bremse utviklingen (utslippsreduserende tiltak), da dette er temaet for tredje delrapport, som kommer i april. Panelet er likevel tydelig på at hovedoppgaven er å stoppe utslipp av klimagasser, og at jo raskere man gjør dette, jo større sjanse har man for å begrense klimaendringene.

Rapporten sier imidlertid at det haster mer enn tidligere antatt å legge om til en klimarobust utvikling. Siden klimaendringene allerede skjer, og vil bli mer fremtredende i tiden fremover, må vi, i tillegg til å kutte utslipp, gjøre tiltak for å tilpasse oss til de endringene vi vet kommer. Panelet trekker frem at bevaring av økosystemer er helt sentralt for å sikre en klimarobust utvikling. Dette innebærer blant annet effektiv og rettferdig bevaring av omkring 30-50 prosent av jordas land-, ferskvanns- og havområder. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kommenterte dette med at vi må ta bedre vare på naturen både gjennom vern og mer bærekraftig bruk.

– I Norge vil en bærekraftig forvaltning av skogen opplagt bidra til at vi får vitale og robuste skoger som tar opp store mengder karbon. Trevirke fra bærekraftige forvaltede skoger kan brukes både til å erstatte oljebaserte produkter og erstatte energiintensive materialer som stål og betong. Det er også viktig at nedbygging av skogarealer blir kraftig redusert, sier rådgiver Ida Aarø i Norges Skogeierforbund.