Konstruktivt møte med skogministeren om stormskadene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Konstruktivt møte med skogministeren om stormskadene

I november førte sterk vind til skader på enorme mengder trær. Denne uka møtte statsråden skognæringen for å diskutere opprydningsarbeidet.

Uværet fredag 19. november førte til vindfall i et belte som strekker seg helt fra nordre deler av Telemark i sør til Lillehammer/Øyer i nord. Siste anslag over skadeomfang tilsier at mellom 1,5- 1,7 millioner kubikkmeter tømmer er vindfelt.

I slutten av november sendte Skogeiersamvirket brev til landbruks- og matminister Sandra Borch med forslag til tiltak for å sikre en effektiv opprydning.

Der ble det bedt om følgende:

  • Friske tilskuddsmidler øremerket opprydding i skadeområder som ligger i vanskelig terreng eller har lang driftsvei
  • Mulighet for å bruke skogfond til å dekke utgifter til uttak av spredte vindfall

– Det er en formidabel ryddejobb som må gjøres for å sikre verdier og hindre oppformering av granbarkbille. Hvor effektivt opprydningsarbeidet kan gjennomføres, er avhengig av tilgang på økonomiske virkemidler, spesielt for å få tatt ut skog med lav eller negativ netto tømmerverdi. Det er derfor gledelig at vi har en minister som ser denne utfordringen, engasjerer seg og ønsker å bidra, sier Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet.

Trenger friske midler

På møtet ble det spilt inn behov for avklaringer og endringer knyttet til naturskadeerstatningsregelverket, herunder føringer for å få dekket utgifter til opprydding på ikke-økonomisk drivverdig areal og til skader på vei, gjerder og liknende som en følge av stormen.

Ministeren uttrykte at hun ser behovet for tilskuddsmidler for å avhjelpe situasjonen i de mest berørte områdene, men viste til at budsjettet for 2022 akkurat er landet. Spørsmålet om omprioriteringer innenfor skogbrukspostene og revidert statsbudsjett ble drøftet. Ministeren avviste ikke mulighetene for bevilgninger til stormskadene i revidert statsbudsjett våren 2022.

– Når rammen for midler til vei og blant annet drift i vanskelig terreng er kuttet med totalt 35 millioner over Landbrukets utviklingsfond (LUF) og Statsbudsjettet for 2022, er det svært krevende å omprioritere midler, uten at dette får stor negativ innvirkning for øvrige investeringer i skogen. Vi har klare forventninger til at regjeringen stiller opp med friske midler for å bidra i denne vanskelige situasjonen, sier Skorge.

Opprydningen må skje raskt

Ministeren har på bakgrunn av brevet fra skogeiersamvirket, bedt Landbruksdirektoratet om å se på muligheten for å åpne for bruk av skogfond til opprydning av spredte vindfall slik det har blitt gjort ved tidligere omfattende stormskader.

– Vi var i møtet tydelige på at det er viktig at vi får virkemidler som treffer godt, men også at det kommer på plass raskt for å sikre en effektiv opprydding, sier Skorge.

Sandra Borch oppsummerte møtet med å si at «dette er skader som ikke bare påvirker de som driver skogen i dag, men som også får konsekvenser for neste generasjon. Dette er en situasjon som jeg tar på det høyeste alvor».