Krisepakken viktig for skogsentreprenørene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Krisepakken viktig for skogsentreprenørene

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Dette krisepakken, sammen andre generelle tiltak rettet mot næringslivet, vil opplagt bidra til å redusere risikoen for konkurs i bedrifter i skognæringen som er rammet av manglende etterspørsel etter deres tjenester og produkter. Tiltaket vil spesielt være viktige for mange skogsentreprenører som nå er i en vanskelig situasjon, påpeker Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Skorge understreker likevel at det beste er å greie å holde hjulene i gang ute i skogen slik at de ikke trenger slik støtte. Skogeierforbundet, sammen med bl.a. Norskog og MEF, er derfor opptatt av å få på plass ordninger med tilskudd til førstegangstynning og andre hogster med høye driftskostnader og lav sagtømmerandel. Dette vil vri hogsten over på hogster som gir økt maskintid pr. produsert m3 tømmer og dermed mer arbeid for skogsentreprenørene.

Les mer om regjeringens forslag her og her.

Vi har sakset følgende om krisepakken fra MEFs hjemmeside:

Kompensasjonsordningen:

 • Kompensasjonsrdningen gjelder «faste uunngåelige kostnader» (eksempelvis leie av utstyr og transportmidler, husleie, forsikring, strøm, regnskap og rentekostnadere). Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
 • For å kunne få kompensasjon må foretaket ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.
 • Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader.
 • Det legges opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned, og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.
 • Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars). I tillegg vil bedrifter i sistnevnte gruppe måtte dekke en egenandel på kr 10.000.
 • Ordningen gjelder for mars, april og mai, og anslås å koste 20 mrd. kroner pr. måned. Justeringer i ordningen vil bli vurdert etter første utbetaling i april.
 • Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.
 • Kompensasjonsordningen vil gjelde bredt med unntak for noen næringer (f. eks finans, olje og gass m.fl.).

Tenkt regneeksempel for en bedrift som ikke har fått yrkesforbud:
Omsetningsfall: 70 %
Uunngåelige faste kostnader: kr 500.000.

Beregningen av kompensasjon: 0,7 (omsetningsfall) X 490.000 kr (faste kostnader minus egenandel på kr 10.000) X 0,8 (80 % justeringsfaktor for bedrifter som ikke er pålagt å stenge ned av staten)= Kr 274.400 i kompensasjon.

Prosessen videre
Regjeringen har et mål om å åpne søkeportalen 17. aprilDette avhenger av følgende:

 • Behandling i Stortinget (fredag 3. april)
 • Ferdigstillelse av søkerportalen
 • Godkjenning i ESA

Kilde: https://www.mef.no/artikkel/2020-04-02/kompensasjonsordning-for-naeringslivet