Langt mer effektiv tømmertransport på veg - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Langt mer effektiv tømmertransport på veg

Større lass på tømmervogntogene gjør at skognæringen nå sparer millioner av kroner.

‐ Hvert år sparer vi rundt 100 millioner kroner som følge av mer effektiv tømmertransport på veg, sier transportrådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas.

I 2007 ble tillatt totalvekt for tømmervogntog i Norge økt fra 50 til 56 tonn, og i 2013 ble totalvekta hevet videre til 60 tonn.

En rapport som Skogeierforbundet utarbeidet i mai i år, viser at 49 prosent av fylkesvegnettet og 12 prosent av det kommunale vegnettet nå kan trafikkeres med tømmervogntog som er 24 meter lange og 60 tonn tunge. Dette er en økning fra henholdsvis 43 og 9 prosent fra høsten 2017.

Omklassifiseringen av vegnettet

Omklassifiseringen av vegnettet er i stor grad gjennomført uten at det er gjort fysiske tiltak på vegnettet.

To forhold har vært spesielt viktige for innføringen av 24 meter og 60 tonn:

  • Statens vegvesen har gjennomgått bruene på fylkesvegnettet og avklart hva de tåler. For mange bruer var det usikkert.
  • Representanter fra skognæringen har gjennomført et stort antall møter og temadager sammen med Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner hvor næringen har redegjort for sine ønsker og prioriteringer. Næringens initiativ og aktive medvirkning har vært avgjørende for innføringen av 24 meter og 60 tonn.

55 prosent av transporten kjøres med 60 tonns lass

Data fra Skogdatas systemer viser at mer enn 55 prosent av transporten nå foregår med 60 tonns lass. Denne andelen har økt jevnt og trutt fra innføringen av 24 meter og 60 tonn ble vedtatt høsten 2013.

Med økt hogst de siste årene har også innsparingene økt.

Sammenlignet med 2007 da tillatt totalvekt var 50 tonn, tilsvarer de endringene som er gjort en årlig innsparing på om lag 100 millioner kroner.

Mer av vegnettet kan omklassifiseres

– Det er fortsatt mulig å skrive opp mer av vegnettet administrativt uten at det skal gi økt vegslitasje, sier Skjølaas.

Mulighetene ligger først og fremst i

  • økning av tillatt vogntoglengde til 24 meter fra 22 meter som skal fases ut
  • økning av maksimal totalvekt til 60 tonn fra 56 tonn som skal fases ut
  • økning av maksimal totalvekt der bruene ikke er begrensende (gjelder både BkT8 og Bk10)
  • bedre utnyttelse av vinterperioden

– I tillegg er fjerning av flaskehalser gjennom det statlige bruprogrammet for fylkesvegnettet viktig for å effektivisere transporten, sier Skjølaas.

En økning av tillatt totalvekt fra 50 til 60 tonn gir

  • 33 prosent mer nyttelast
  • 25 prosent færre transporter
  • 15-20 prosent lavere kostnader
  • 15-20 prosent lavere klimagassutslipp