Mer ungskogpleie er viktig for å øke verdien i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mer ungskogpleie er viktig for å øke verdien i skogen

Klimaendringer påvirker hvilke tiltak som er optimale med tanke på verdiskaping i skogen. Skogeierorganisasjonene har nå samlet nasjonale råd om skogbehandling i en brosjyre.   

Skogbehandling har stor betydning for hvordan man kan øke produksjonen og verdien i egen skog. Behandlingen må tilpasses forholdene på stedet, og den vil derfor variere fra sted til sted.

Skogeierorganisasjonene har imidlertid registrert at de råd og veiledninger som har blitt gitt synes å sprike mer enn hva det er faglig grunnlag for. Dette kan skape et inntrykk av at det ikke er så viktig om ulike tiltak gjennomføres eller ikke.

‐  Klimaendringer påvirker skogens dynamikk, vekst og risikoen for ulike typer av skader, og dette bør derfor også  påvirke valg av skogbehandling. Det er det viktig at skogbruket tar inn over seg, sier direktør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn.

Eget prosjekt om skogbehandling

I 2016 tok skogeierorganisasjonene initiativ til prosjektet «Skogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring». Målet var å bidra til at skogens potensial for virkesproduksjon og verdiskaping blir utnyttet på en optimal måte.

I den forbindelse fikk NIBIO oppdrag med å gi et overblikk over de forventede klimaendringer i Norge,  og de skulle særlig se på hvilke effekter og risikobilder som er mest relevante for norsk skogsektor. NIBIO svarte ut denne oppgaven gjennom rapport nummer 99/2017 som du kan lese her.

Konkrete råd til skogeiere

På bakgrunn av funnene i rapporten, har skogeierorganisasjonene sammenfattet og konkretisert nasjonale råd om skogbehandling i en ny brosjyre. Allskog, AT Skog, Glommen Skog, Mjøsen Skog, Vestskog, Viken Skog, Norges Skogeierforbund og Norskog står alle bak rådene.

De fleste av rådene er kjent fra før, men det er også avdekket noen områder hvor det er behov for å gi tydeligere råd.

‐ Ungskogpleie er avgjørende for å skape en verdifull framtidsskog. Dersom granplantene gror ned i lauvskogen, blir resultatet døde planter, redusert vekst og kvalitetsforringelse. Det er viktig å sørge for en tilfredsstillende foryngelse tidlig i omløpet, men dersom dette ikke følges opp i ungskogfasen, er det en dårlig utnyttelse av investeringene som er gjort. Omfanget av lauvrydding må økes, sier Nils Bøhn.

Markberedning er et annet viktig tiltak som generelt bør økes i omfang. Mange steder er dette avgjørende for sikre en tilfredsstillende foryngelse etter hogst.

‐  Tiltaket bidrar samtidig til å redusere omløpstida fordi plantene etablerer seg raskere. Det reduserer også risikoen for snutebilleangrep og konkurranse fra annen vegetasjon, sier Bøhn.

Rådene til hvor og hvordan markberedning bør gjennomføres, samt de øvrige skogbehandlingsrådene i brosjyren finner du her.