Naturtypekartleggingen på rett spor - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Naturtypekartleggingen på rett spor

‐ Naturtypenes verdi får stor betydning for hvordan naturtypene håndteres etter regler for sertifisering av skogbruk. Det er derfor svært viktig for skogbruket at både utvalg og verdisettingen av naturtypene gjøres på en objektiv og etterprøvbar måte, sier Hans Asbjørn Sørlie, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Naturtypekartleggingen har over lenger tid vært krevende å forholde seg til for skogbruket. Først og fremst fordi metodikken har manglet et helhetlig vitenskapelig grunnlag, men også på grunn av stor variasjon i kvalitet, lite nøyaktig kartfesting, og at metodikken har gitt den som kartlegger et stort rom for å utøve subjektiv skjønn avhengig av kompetanse.

Det var derfor svært gledelig at Stortinget i januar 2015 vedtok at: «Det stilles krav om at det blir trukket et konsekvent og klart skille mellom kunnskapsprodusenter og brukere av denne kunnskapen, og om at all offentlig finansiert kartlegging av naturmangfold skal utføres etter allmenne standarder for verdinøytralitet og kvalitet. Artsdatabankens standardiserte naturtype- og naturbeskrivelsessystem – naturtyper i Norge (NiN) – skal legges til grunn for all offentlig finansiert kartlegging av naturtyper.»

Stortingets vedtak krevde utvikling av en ny metodikk for kartlegging. Arbeidet ble satt bort til Miljødirektoratet, som igjen satte bort utredningsoppdraget om utvalg av naturtyper og tilhørende system for verdisetting til en ekspertgruppe ledet av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Den 20. desember 2017 foreslo Miljødirektoratet en ny metode for kartlegging og verdisetting av 76 naturtyper til Klima- og miljødepartementet (KLD).

Norges Skogeierforbund har vært involvert i arbeidet og har stilt seg kritiske til forslaget som ble levert fra Miljødirektoratet. Etter Skogeierforbundets vurdering er den største faglige svakheten ved prosessen at det bare er de rødlistede naturtypene som har vært gjenstand for en objektiv, metodisk og kriteriebasert utvalgsprosess i tråd med det vi mener var intensjonen i Stortingets vedtak. Verdisettingsmetodikken manglet etter Skogeierforbundets vurdering også faglig forankring for de store utslagene funn av sjeldne og truede arter fikk for naturtypens verdi.

Klima- og miljødepartementet har nå gitt sin vurdering av Miljødirektoratets forslag og konkludert med at det skal foretas en ny, systematisk gjennomgang av det foreliggende utvalget av naturtyper. Artsdatabanken skal involveres tett i dette arbeidet.

‐ Det er svært gledelig at departementet nå kommer med et viktig og nødvendig vedtak om at naturtypene skal gjennomgås på nytt og at Artsdatabanken skal involveres i dette arbeidet. Med den kompetansen Artsdatabanken besitter på dette området, har jeg stor tro på at resultatet blir bra, sier Hans Asbjørn Sørlie, rådgiver i Norges Skogeierforbund

Departementet ønsker også en evaluering av om den tilhørende verdsettingsmetodikken er tilstrekkelig robust og etterprøvbar, spesielt med hensyn til faglig usikkerhet knyttet til vektlegging av funn av rødlistearter.

‐ Naturtypenes verdi får stor betydning for hvordan naturtypene håndteres etter regler for sertifisering av skogbruk. Det er derfor svært viktig for skogbruket at verdsettingen av naturtypene gjøres på en objektiv og etterprøvbar måte, sier Hans Asbjørn Sørlie.

‐ Det er helt nødvendig at ny kartlegging etterhvert kan erstatte gamle registreringer som et gjort på bakgrunn av et mangelfullt vitenskapelig grunnlag, sier Sørlie.

‐ Vi mener at naturen er tjent med at beslutninger om forvaltning av natur tas på et mest mulig objektiv grunnlag. Det har vært et grunnleggende prinsipp for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog, sier Sørlie.

KLD gir tilslutning til Miljødirektoratets vurdering om at kartlegging etter det eksisterende utvalget skal gjennomføres i 2018, i påvente av en gjennomgang av metodikken.

‐ Vi mener det ville vært bedre bruk av ressurser å prioritere kartlegging av de truede naturtypene i 2018, men er svært fornøyd med signalene departementet gir for det videre arbeidet, sier Sørlie.