Ny revisjon av skogstandarden - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ny revisjon av skogstandarden

Den norske PEFC-skogstandarden skal revideres, og det blir nedsatt en egen arbeidsgruppe for å gjøre denne jobben.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

– Det er viktig at vi får med representanter fra flest mulig av de som har interesser knyttet til et bærekraftig skogbruk, sier Thomas Husum i PEFC Norge.

Revideres hvert 5. år

– Dagens norske PEFC skogstandard ble godkjent 20. februar 2015. Siden standarden skal revideres hvert femte år, starter vi nå  arbeidet med en ny revisjon, forteller Thomas Husum, leder av PEFC Norge.

Ifølge Husum må PEFC Norge nå gjennom en full revisjon av standarden, blant annet fordi det foreligger nye internasjonale standarder som må implementeres i den norske standarden. Det er blant annet ny «benchmark» standard for bærekraftig skogbruk og for gruppesertifisering.

– I tillegg vet vi at det forventes av mange at skogens rolle i klimakampen får en enda tydeligere plass i flere av kriteriene for standarden framover. Og rent generelt skal den nye standarden også ta opp i seg ny kunnskap og de ulike erfaringene vi har med dagens standard, forteller Husum.

Bredest mulig arbeidskomite

Arbeidet vil starte med at det blir nedsatt en arbeidskomite som skal gjennomgå og revidere Norsk PEFC Skogstandard, samt øvrige standarder som inngår i skogsertifiseringssystemet. Fristen for innspill og nominering av representanter til arbeidskomiteen er 6. mai.

– Vi ønsker så bred deltakelse som mulig i denne arbeidskomiteen, og alle organisasjoner med interesser knyttet til bærekraftig skogbruk får en direkte invitasjon om å delta i revisjonsarbeidet. Ved forrige revisjon var særlig miljøbevegelsen i Norge dårlig representert. Jeg vil understreke at vi gjerne ser at også miljøbevegelsen deltar i dette arbeidet. Det er helt avgjørende at alle organisasjoner som har interesser knyttet til skog, bærekraftig skogbruk og skogsertifisering blir representert, slik at vi får veid ulike interesser og får fram alle relevante aspekter til det å drive et  bærekraftig skogbruk. Til det trenger vi representanter både fra skog- og trenæringen, fra miljøsida og fra friluftsinteressene, for å nevne noen spesifikt. Det er heller ikke noe krav om at man må være medlem i PEFC Norge for å delta i revisjonen, forklarer han.

Verdiskaping og miljøhensyn

– Du frykter ikke at et sterkt engasjement fra miljøsiden vil gi nye og skjerpede krav til hvordan skogbruket i Norge kan drives framover da?

-Vi ønsker sterkt at miljøsiden blir med på revisjonen og det vil ha stor betydning å ha en bred representasjon i arbeidskomiteen. Målet er  å oppnå en skogstandard som tar hensyn både til verdiskaping, klima, biologisk mangfold og friluftsliv på en mest mulig balansert måte. Ved å delta i arbeidsgruppa sikrer organisasjonene å få sine argumenter vurdert inn mot standarden, forklarer Husum.

Søker konsensus

I PEFC har vi et viktig prinsipp om at standarden skal baseres på størst mulig grad av konsensus, så det blir lagt stor vekt på at partene i fellesskap skal jobbe seg fram mot en standard som alle i størst mulig grad kan stå inne for, sier Husum.

– Men hva skjer dersom dere ikke oppnår enighet i viktige spørsmål?

– Det finnes også klare retningslinjer for hvordan vi skal håndtere eventuelle uenigheter om noen av spørsmålene skulle tilspisse seg. Vi forsøker først og fremst å løse slike tvister gjennom å oppnå enighet mellom partene i arbeidskomiteen, i tråd med prosedyrene for revisjon av standardene. Dersom en allikevel ikke kommer fram til en enighet kan en upartisk instans med nødvendig ekspertise nedsettes for å komme med en anbefalt løsning, forklarer Husum.

Seminar om bærekraftig skogbruk

Når det gjelder prosessen i revisjonsarbeidet forteller Husum at de starter mykt med et åpent fagseminar 22. april.

– Her har vi lagt opp et godt faglig program som vil ta opp noen av de viktigste temaene vi vil få på bordet i løpet av revisjonen.

Innledningsforedraget, som vil knyttet PEFC-standarden til FNs bærekraftsmål, blir holdt av Sven Mollekleiv. Han er blant annet kjent fra sin tid som generalsekretær i Røde Kors, og jobber i dag som senior vice president i DNV GL Group – et internasjonalt risiko- og klassifikasjonsselskap med røtter tilbake til Det Norske Veritas. 

– På dette seminaret, som er åpent for alle interesserte, tar vi som sagt opp aktuelle tema og problemstillinger for revisjonsarbeidet. Her får man en god faglig gjennomgang og samtidig muligheten til å knytte kontakt med både personer og organisasjoner som vil være representert i arbeidskomiteen, forteller Husum.

6. mai er altså fristen for å melde inn sin representant til arbeidskomiteen, som deretter blir etablert i løpet av mai måned. Deretter vil jobben med å revidere standarden pågå i denne komiteen fra juni 2020 til august 2021.

Forslaget til ny standard, blir først lagt fram offentlig høsten 2021. Da skal det ut på høring, før et anbefalt utkast blir presenteres 15. januar 2022. Deretter skal denne anbefalingen vurderes av en objektiv 3.part, før det går til endelig godkjennelse hos PEFC Internasjonalt.

– Målet er å ha den nye standarden klar for implementering fra nyttår 2022, sier Husum.