Ny usikkerhet for folk og næring i ulvesonen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny usikkerhet for folk og næring i ulvesonen

Oslo tingrett har gitt miljøorganisasjonene medhold i å stanse lisensfellingen av ulv i ulvesonen inntil videre.

– Hensynet til landbruk og de som bor i området blir nok en gang neglisjert, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Når bestandsmålene er nådd, skal rovviltnemdene fastsette kvotene for lisensfelling av ulv. Etter at vedtakene ble påklaget fastsatte regjeringen den totale kvoten for felling av ulv i ulvesonen til 25 ulv. Dette sammen med felling av streifulv utenfor sonen skulle gi en bestand mer i tråd med bestandsmålet på 4-6 årlige ynglinger. Ulven i Norge er en del av den finsk-russiske ulvestammen. Det er grunn til å understreke at ulv ikke er en truet dyreart internasjonalt, slik miljøorganisasjonene ynder å fremstille det.  

– Nå er situasjonen igjen usikker. I beste fall er det snakk om noen dagers utsettelse, mens det i verste fall kan det bli problematisk å i det hele tatt få gjennomført fellingen. I så fall vil det ha som konsekvens at ulvestammen enda et år vil ligge langt over bestandsmålet, og at belastningen for folk og næring i området vil bli svært stor. I tillegg vil det medføre økt press utenfor ulvesonen, fordi utvandringen fra sonen vil øke, sier Skorge.

Bestanden vil øke raskt

Tingretten skriver bl.a. i sin kjennelse: «Retten har særlig hensyntatt risikoen for at felling av ulv representerer rettsstridig inngrep i artsmangfoldet som ikke uten videre enkelt lar seg reparere i ettertid, satt opp mot statens interesser ved forberedelser med videre med sikte på å foreta snarlig desimering av den samme ulvebestand.»

At inngrepet «ikke uten videre enkelt lar seg reparere i ettertid» mener vi det ikke er faglig grunnlag for å hevde. I praksis viser det seg svært enkelt å øke bestanden av ulv. Problemet har i mange år vært det motsatte av det retten beskriver. I år etter år har ulvestammen ligget langt over bestandsmålet. Uten aktivt uttak vil bestanden øke raskt. Belastningen på befolkning og næring i området er derimot mer og mer krevende.

– Det er nå avgjørende at det blir avholdt muntlige forhandlinger der også staten får legge fram sitt syn og kan bestride rettens avgjørelse. Det er viktig at dette skjer i løpet av kort tid og at forsinkelsen medfører utvidet jakttid, avslutter Skorge.