Nye retningslinjer for avveiningen mellom skogvern og skogbruk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nye retningslinjer for avveiningen mellom skogvern og skogbruk

Fersk rapport foreslår nye retningslinjer for avveininger mellom skogvern og skogbruk i skogvernarbeidet.

Rett før påske leverte Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet inn en utredning av hvordan skogvernarbeidet skal tilpasses slik at vernet får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet.

Rapporten svarer på et oppdrag gitt av Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), på bakgrunn av at regjeringen i Granavolden-plattformen fastslo følgende: «Regjeringen vil: -Verne 10 prosent av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlige eide skogarealer. Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet.»

De to direktoratene har samarbeidet om rapporten, som beskriver en mal for hvordan områder som tilbys til vern skal vurderes for naturfaglig verneverdi og skogbruksmessig verdi. Videre har direktoratene laget forslag til retningslinjer for avveining mellom verneverdi og skogbruksmessig verdi i hvert enkelt tilfelle.

Skogeierforbundet positiv til tydeligere retningslinjer

Norges Skogeierforbund har lenge etterspurt at det gis tydeligere signaler om hvilke områder som skal prioriteres for vern, og er positive til at det nå kommer nye retningslinjer for avveiningen mellom skogvern og skogbruk.

– De nasjonale målene om at vernet skal være representativt for skogen i Norge, gjør at vernemyndighetene nå etterspør mer vern av lavereliggende, høyproduktiv skog, som foreløpig er underrepresentert. Det gjør at nye verneområder i større grad kommer i konflikt med områdene hvor det drives aktivt skogbruk. Det er viktig at vernemyndighetene nå kommer med tydelige retningslinjer for hvilke områder som skal kunne prioriteres for vern, og hvilke områder som skal prioriteres for skogbruk, sier Ida Aarø, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Norges Skogeierforbund har sammen med andre skogeierorganisasjoner og miljøorganisasjoner blitt invitert til å gi innspill i prosessen.

– For Skogeierforbundet har det vært viktig at kravet til verneverdi justeres i forhold til områdets betydning for skogbruket. I områder med marginal betydning for skogbruket må kravet til verneverdi være noe lavere, mens det i områder med høy skogbruksmessig betydning må settes et høyere krav til verneverdi for at området skal prioriteres for vern, sier Aarø.

Hun understreker at dette ikke skal hindre at områder med høy verneverdi prioriteres for vern.

– Områder med opplagt verneverdi bør prioriteres for vern, uavhengig av skogbruksmessig betydning, så lenge skogeieren ønsker å verne, sier Aarø.

Rapporten er oversendt til KLD og LMD. Norges Skogeierforbund stiller seg bak hovedkonklusjonene i rapporten, og forventer at departementet raskt gir klarsignal til bruk av de nye retningslinjene.

Hele rapporten kan du lese her.