Øker avstanden til Sverige og Finland - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Øker avstanden til Sverige og Finland

Norges Skogeierforbund er kritisk til regjeringens skogmelding, som ble presentert i dag. Meldingen er for lite ambisiøs og gir ikke skognæringen eller treindustrien de nødvendige virkemidlene som trengs for å ta de store skogressursene i bruk til å skape ny nasjonal industri eller til å gjøre skogen til en viktig bidragsyter i klimakampen.

– Denne meldingen bidrar ikke til å ta igjen forspranget Finland og Sverige har i kappløpet om å utvikle klimavennlig produkter basert på skogens råstoff, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i en kommentar til meldingen Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring, Meld. St. 6 (2016-2017), som ble lagt fram i dag.

Flere av de tiltakene næringen har etterlyst, blant annet gjennom SKOG22-rapporten, er ikke fulgt opp. SKOG22-rapporten satte som mål at vi skal ha en høy grad av videreforedling og verdiskaping i Norge og at avvirkningen bør øke til om lag 15 millioner kubikkmeter tømmer.

Lahnstein mener meldingen ikke er ambisiøs nok når det gjelder å utvikle forutsigbare markeder for bruk av trebaserte produkt, som bruk av tre i bygg, biodrivstoff, bioplast, fôr og annet. Han viser også til at det ikke er noe forslag om skattekreditt for skogeiere som investerer i industrifond.

– Meldingen mangler ambisjoner, og den legger ikke opp til en systematisk oppfølging av arbeidet for å nå målene for næringen. Vi trenger en konkret plan for oppfølging med tidsfrister og arbeidsdeling, og et forum for dialog mellom verdikjeden og regjeringen, sier Lahnstein.

– I Finland ser vi en bevisst satsing fra myndigheter og næring for å utvikle verdikjeden. I den finske skogstrategien er det satt klare mål og laget strategier for hvordan man skal nå målene. Slikt målrettet arbeid gir resultater. De finske aktører ligger blant annet langt fremme i kappløpet om å utvikle fremtidens avanserte og miljøvennlige biodrivstoff.

Det positive i meldingen er at regjeringen anerkjenner de store mulighetene som finnes i skognæringen og er opptatt av at disse bør utnyttes, selv om de konkrete tiltakene mangler. Her har Stortinget en jobb å gjøre, understreker Lahnstein.