Økt satsing på skogkultur under fordeling av LUF-midler for 2020 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Økt satsing på skogkultur under fordeling av LUF-midler for 2020

Midler til skogkultur gikk av med seieren i fordelingen av LUF-midler for 2020. Svært gledelig og nødvendig med økt ramme, forteller Norges Skogeierforbund.

Norges Skogeierforbund inviteres årlig til drøftingsmøter om fordeling av midler i Landbrukets Utviklingsfond (LUF). Formålet med LUF-midlene er å støtte tiltak som fremmer landbruksnæringen, og midlene disponeres av Landbruks- og matdepartementet. Det årlige drøftingsmøtet gir de inviterte organisasjonene mulighet til å komme med innspill om hva de mener er viktig å prioritere innenfor skogbruket, og innspillene tas med i vurderingen når rammen til slutt fordeles.

Rammene for tildeling fastsettes i jordbruksavtalen og statsbudsjettet, og rammen for 2020 var på 257 millioner kroner, en økning på 15 millioner fra fjoråret. Fordelingen som departementet nå har fastsatt, viser at skogkultur har fått brorparten av denne økningen, og gått opp 7 millioner fra 76 millioner til 83 millioner kroner. I tillegg til dette kommer øremerkede midler til miljøtiltak i skog på 8 millioner kroner.

Økningen på 15 millioner kroner over LUF får derimot et lite skår i gleden ettersom budsjettposten verdiskapingstiltak i skogbruket over statsbudsjettet får en reduksjon på 12,5 millioner kroner. Endringene over statsbudsjettet vil i sum omtrent nulle ut økningen vi ser på LUF.

Økt hogst gir økt behov for skogkultur
Med en økning i hogstaktivitet, vil det bli økt behov for investeringer i ny skog og skjøtsel av den i årene framover. Siden 2015 har avvirkningsnivået vært over 10 millioner m3 i året, der ved kommer i tillegg. Det er defor viktig å prioritere midler til tilskudd som kan generere investeringer innen skogkultur og sikre kvalitetsskog også i framtiden.

Norges Skogeierforbund er svært positive til skogkultur kommer best ut av fordelingen, men vi skulle gjerne sett at det var en enda større økning på LUF slik at vi hadde mer å rutte med til skogkultur, forteller rådgiver Ingeborg Anker-Rasch. Planteaktiviteten har vært rekordstor, men statistikken for ungskogpleie viser en nedgang fra 2017 til 2018 på nesten 30.000 dekar. Nå som hogstaktiviteten har vært såpass stor, er det vel så viktig at vi planter tett nok, satser på framtidstrærne og pleier skogen fram til den skal ut i nytt arbeid som fornybare produkter, avslutter Anker-Rasch.