Rådet støtter taksonomiens klimakriterier - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Rådet støtter taksonomiens klimakriterier

Som kjent jobber institusjonene i EU nå med å vri investeringer over i bærekraftig retning. Forordningen om bærekraftig finans er vedtatt, og nå er det også klart at Rådet støtter miljømålene som går på klima.

Rådet foretok ingen direkte avstemning, men medlemslandene bekjentgjorde sine synspunkter 9. desember 2021.

Mange land stemte mot

Hele tretten land stemte imot forslagene. Det var Frankrike, Sverige, Finland, Hellas, Kroatia, Kypros, Malta, Slovakia, Romania, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn og Polen. Dette var likevel ikke nok til å stoppe forslaget. Da måtte 15 land stemme i mot, og landene måtte representere 65 prosent av EUs innbyggertall. Det var forskjellige årsaker til at landene gikk imot forslaget. Sverige, Finland og andre av EUs skogrike land har vært svært bekymret for konsekvensene for skogbruket. Andre land har vært opptatt av andre områder. Skogbruk er en av mange næringer som omfattes av forslaget.

Store konsekvenser

Konsekvensene for skogbruket blir blant annet at alle skogeiendommer over 130 mål må ha skogbruksplan, og det skal utarbeides klimaplan for eiendommen. Klimaplanen skal vise opptak og utslipp over en periode på 30 år . Det er ikke tvil om at kravene vil medføre betraktlig merarbeid og kostnader for skogeierene. I det nordiske skogbruket tar det mer enn 30 år fra en hogst er gjennomført til CO2-bindingen er på samme nivå som før hogsten, så dette kan bli en stor utfordring for skogbruket.

Kort om klassifiseringssystemet (taksonomien):

Det er to vilkår for å kunne bli oppfattet som bærekraftig:

  • Aktiviteten må bidra vesentlig til et av seks definerte miljømål
  • Aktiviteten må heller ikke gjøre betydelig skade på noen av de andre målene

I tillegg skal aktiviteten oppfylle minimumskriterier om sosiale forhold og styring (governance).

De seks miljømålene er:

  • 1. Begrensning av klimaendringer
  • 2. Klimatilpasning
  • 3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser
  • 4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
  • 5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
  • 6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer


Kommisjonen har presentert tekniske kriterier for miljømål 1 og 2, altså det som går på begrensing av klimaendringer og klimatilpasning. Det er disst to første miljømålene som Rådet nå støtter. 

Det er ikke utarbeidet teksniske kriterier for de fire andre miljømålene ennå, men arbeidsgruppen (plattformen) som jobber med dette har kommet med forslag på miljømål nr. 6 om biologisk mangfold og økosystemer. De forslagene som foreligger der, er enda mer utfordrende for skogbruket, og har møtt massiv kritikk.

Norges Skogeierforbund er medlem av den europeiske organisasjonen for familieskogbruket, CEPF. CEPF har bærekraftig finans som et prioritert arbeidsområde. Mer om temaet finner du på CEPFs nettside.