Regjeringen må utnytte handlingsrommet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Regjeringen må utnytte handlingsrommet

LO og NHO har sendt brev til regjeringen der de ber regjeringen sikre at det blir mulig å ta i bruk skogen til beste for klima, norsk næringsliv og grønne arbeidsplasser i de videre forhandlingene med EU om nye bokføringsregler for arealbruk, arealbruksendringer og skog (LULUCF). Økt uttak og foredling av skogressursene vil gi flere arbeidsplasser og økt verdiskaping på fastlands-Norge, skriver LO og NHO.

LO og NHO mener det er avgjørende for norske klimamål, bioøkonomi, verdiskaping og arbeidsplasser i det grønne skiftet at vi utnytter det fulle handlingsrommet LULUCF regelverket gir i forhandlingene med EU. Norges historisk grundige registreringsarbeidet og skogfaglige kompetanse kan argumentere godt for at et bærekraftig uttak på 15-18 mill. m3 ikke vil øke norske utslipp. Vi forventer at norske myndigheter arbeider med dette som mål, skriver organisasjonene.

-Vi har vært bekymret for at EU ville vedta et regelverk som ikke tok hensyn til vår skogreising siste 100 år – der hogsten har vært lavere enn tilveksten, skogen er blitt eldre og biomassen tredoblet. Selv om vi er fornøyd med at det regelverket som nå er vedtatt gir rom for mer fleksibilitet må Norge klare å utnytte handlingsrommet regelverket gir i forhandlingene med EU. Det er avgjørende at norsk industri og næringsliv likebehandles med vår viktigste handelspartner, skriver LO og NHO. De viser også til at både NHO og Verdikjeden skog og tre har tatt opp saken med Klima- og miljøministeren tidligere.

LO og NHO deler Verdikjeden skog og tre sin oppfatning om at Norge må kunne oppnå en kompensasjon på linje med Østerrike som er det EU-landet vi skoggeografisk likner mest. At  Norge  har et langt større areal over skoggrensen enn Østerrike, taler for at Norge bør kunne få høyere kompensasjon. Vi oppfordrer Statsråden til å gå inn i forhandlingene med et kompensasjonskrav høyere enn Østerrikes. Dette må selvsagt understøttes av argumentasjon basert på den skogfaglige kompetanse som finnes i Klima- og Miljødepartementet, og  Landbruks- og matdepartementet, skriver organisasjonene.