Rekordomsetning for AT Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Rekordomsetning for AT Skog

AT Skog kan se tilbake på et svært aktivt og vellykket år. Godt samarbeid, god planlegging, stor
etterspørsel etter tømmer og strategisk viktig satsing i egen næringskjede har bidratt til svært gode
resultater.

– I løpet av 2021 har vi overtatt Eikås Sagbruk, Telemarksbruket og Hasås. Vi har gjennom hele
2021 jobbet med å strukturere AT Skog som et konsern og lagt et nytt strategisk fundament
for veien videre. Gjennom oppkjøpene har vi lagt grunnlaget for en industriell utvikling i
verdikjeden, som understøtter skogens betydning og verdiskapingspotensialet i det grønne
skiftet, sier administrerende direktør, Anders R. Øynes.

Verdiøkning på tømmer

Den økonomiske utviklingen på drift har vært svært god i 2021. Året har vært preget av et godt
marked, både nasjonalt og internasjonalt, og har bidratt til en vesentlig verdiøkning på tømmer.
Internasjonalt har etterspørselen etter tre- og byggevarer medført en stor prisøkning nasjonalt og
dette har gitt god uttelling i AT Skogs industrisatsing.

Omsetningen i AT Skog SA var 1 251,8 millioner kroner. Sammenlignet med 2020 er dette en økning
på 277,7 millioner kroner (29 %). Driftsresultatet i AT Skog SA ble 34,6 millioner kroner mot 0,9
millioner kroner i 2020. EBITDA ble 43,0 millioner kroner mot 4,7 millioner kroner i 2020. Resultat før
skatt i 2021 ble 133,7 millioner kroner.

Omsetningen i konsernet ble 2 118,4 millioner kroner i 2021. Konsernets resultat før skatt ble 219,2
millioner kroner, som er 175,4 millioner kroner bedre enn 2020.

Etterbetaling på levert tømmer

Det ligger an til en etterbetaling på samhandel for 2021 på cirka 19 kroner/m³ for levert tømmer. I
tillegg avsettes det 63,5 millioner kroner til etterbetalingsfond til styrets og årsmøtets framtidige
disponeringer. AT Skog konsernet har en solid egenkapital og er rustet for ytterligere vekst og
utvikling.

Aktiviteten i skogen resulterte i det høyeste omsetningsvolumet i AT Skogs historie med 1 550 712
m³, en økning fra 2020 da omsatte tømmervolumet var 1 382 936 m³.

Det ble i 2021 etterbetalt 15 millioner kroner til medlemmer, som har levert tømmer til AT Skog, en
sum som utgjør 12,90 kroner per kubikk.

– Dette viser viktigheten av felleskapet. Når resultatet blir godt, kommer det medlemmene til
gode. Det skal lønne seg å levere tømmer gjennom AT Skog, sier en fornøyd styreleder Olav
A. Veum, som fremhever verdikjedens vekst i 2021.

Mer overskudd å fordele

– Vi har etablert aktivt eierskap i et knippe flotte bedrifter. Gjennom eierskapet øker vi
etterspørselen etter tømmer lokalt. Vi investerer i økt kapasitet og produktivitet. I sum gir
dette bedre tømmerpris og mer overskudd å fordele. 2021 var et svært godt år økonomisk,
med sterk prisvekst i sluttmarkedet, som skapte gode resultater, oppsummerer Veum.