Rigget for satsing på tremassefabrikk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Rigget for satsing på tremassefabrikk

Med en egenkapital på nesten 1,4 milliarder kroner er Viken Skog godt rustet for en industrisatsing sammen med Billerud i Treklyngen Industripark i Hønefoss.

– Nå er vi naturligvis spente på om vi får tillatelse til oppstart av fabrikken, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog.

Fjorårets regnskap for Viken Skog og konsernet er nå klart. Viken Skog fikk et årsresultat på 225,6 millioner kroner.

– Resultatet for Viken Skog gjør at vi nå har en egenkapital på nærmere 1,4 milliarder kroner og en egenkapitalandel på 75 prosent. Dette er svært solide tall. Det viser at selskapet drives på en særdeles god måte og at vi har gjort kloke og viktige investeringer i løpet av de siste årene. Det er først og fremst investeringene i treindustrien som har sikret den gode egenkapitalen og det store overskuddet i 2023, fastslår Olav Breivik.

10 ÅR SOM STYRELEDER: Olav Breivik, som ble valgt som styreleder i Viken Skog i 2014, har vært opptatt av å øke skogeiersamvirkets engasjement i hele verdikjeden. Foto: Bjørn Hugo Pettersen

Har tro på positivt utfall

Samarbeidet med svenske Billerud om en tremassefabrikk i Treklyngen Industripark er nå i en fase der de to selskapene avventer myndighetenes beslutning om tillatelse til oppstart av fabrikken. Høringsfristen for utslippstillatelse etter forurensningsloven gikk ut 18. mars, og det har kommet inn i overkant av 20 høringsuttalelser.

– Det er snakk om moderate utslipp, nivåer som ligger langt under det som var da det var papirfabrikk her frem til 2012. Vi er svært glade for at det har kommet mange høringsuttalelser som er positive til denne industrisatsingen, og så må vi selvfølgelig svare ut eventuelle spørsmål fra Miljødirektoratet, som behandler vår søknad, sier Olav Breivik.

Han har stor tro på at det endelige utfallet blir positivt, slik at fellesforetaket Billerud Viken AS endelig kan ta en investeringsbeslutning om å etablere grønn industri i Hønefoss.

– Slik jeg ser det, ligger det godt til rette for at vi kan nå vårt langsiktige mål om å etablere en BCTMP-fabrikk. Det vil være lønnsomt for våre andelseiere og for samfunnet at vi videreforedler mer av den fornybare skogressursen her i Norge. Dersom vi bygger fabrikken, vil det bli en av de større investeringene i fastlandsindustrien i nyere tid. Dette er en betydelig satsing innenfor den grønne næringen, påpeker Olav Breivik.

Etterbetaling og utbytte

Styret i Viken Skog går inn for å sette av 115 millioner kroner til egenkapital som følge av mulighetene tremassefabrikken gir til videre lønnsomhet for skogeiersamvirket.

I tillegg foreslår styret for årsmøtet at det settes av 100 millioner kroner til etterbetalingsfondet. Av dette ønsker styret at 20 millioner kroner skal gå til etterbetaling på andelseiernes tømmerleveranser fra 2019 til og med 2023, altså de siste fem årene.

– Styret foreslår dessuten å utbetale 10,7 millioner kroner i utbytte for 2023. Dette gir 5 prosent på obligatorisk andelskapital og 6 prosent på tilleggskapital til andelseierne, som er tett opptil det vi har mulighet til å gjøre etter samvirkeloven, opplyser økonomisjef Vibeke Teslo-Andersen i Viken Skog.

Godt år tross utfordringer

Året 2023 bydde på utfordringer for skogbruket, med tømmersortering i skogen, stor skogbrannfare og ekstremværet Hans.

– Her må vi berømme våre samarbeidende hogstentreprenører og transportører for deres evne til å være løsningsorienterte når det behøves for å holde skogindustrien med råstoff, sier daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog.

Tømmersortering i skogen, skogbrannfaren og ekstremværet reduserte hogstaktiviteten, noe som førte til at tømmeravvirkningen for 2023 ble noe lavere enn året før.

– Når det gjelder skogplanting, satte Viken Skog rekord med 9,4 millioner planter. Sammen med vårt datterselskap SB Skog ble det totalt avvirket 3,5 millioner kubikkmeter med tømmer og satt ned nærmere 14 millioner skogplanter. Samlet synes jeg vi i Viken Skog og våre datterselskaper kan være godt fornøyde med den jobben vi har gjort for å bidra til et aktivt skogbruk med lokal verdiskaping til glede for samfunnet. Vi vil i 2024 fortsette reisen mot en verdikjede i verdensklasse, sier Kristiansen.

Her finner du hele årsmeldingen til Viken Skog.

Styreleder Olav Breivik, økonomisjef Vibeke Teslo-Andersen og daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog.