Rødlista og skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Debatt

Rødlista og skogen

I Magasinet Skog nr. 1/17 kunne vi lese at "skogbrukets målrettede innsats for å bedre miljøtilstanden i skog i praksis fører til at vi får flere arter på rødlista." Artsdatabanken, som er ansvarlig for Rødlista, har et annet syn på dette.

Påstanden ble lagt fram av Hans Asbjørn Kårstad Sørlie i Norges Skogeierforbund i artikkelen «Taper vi naturmangfold i skog?» (artikkelen ligger vedlagt oppe til høyre – red.anm.). Han utdyper den ved å hevde at «Mange av de rødlista artene har havnet på lista fordi de av ulike grunner er naturlig sjeldne. For mange av de 1122 artene som nå er vurdert som truet, vil derfor ikke økt skogvern eller skjerpede miljøhensyn nødvendigvis kunne endre deres status på rødlista.»

Vi vil understreke at Rødlista ikke først og fremst er en oversikt over sjeldne arter. Det som kjennetegner om lag 85 prosent av de 1122 truete artene som lever i skog, er at de har har en pågående nedgang i populasjonene eller at leveområdene reduseres. Dette er viktige faktorer for at artene blir rødlistet. En bedring i miljøforholdene vil etter vårt syn kunne føre til at flere arter som i dag er truet vil få en positiv utvikling og resultere i et lavere antall truete arter på Rødlista. Vi mener at målrettet innsats for å bedre miljøtilstanden vil kunne forbedre rødlistestatusen til mange av de truete artene i skogen.

I artikkelen stiller Sørlie også spørsmålet «Sliter skogartene på tross av at de får stadig bedre livsvilkår?» Bedre livsvilkår er selvsagt positivt, men vi skal ikke glemme at 85 prosent av de 1122 truete artene har populasjoner i nedgang. Det betyr at utviklingen ikke er positiv i alle områder eller livsmiljøer, så fortsatt er det noen skogarter som «sliter». Vi er derfor ikke enige med Sørlie i hans påstand om at andelen rødlistearter i skog ikke sier noe om miljøtilstanden.

Vi viser til vår hjemmeside for mer informasjon om Rødlista og skogen (se lenke oppe til høyre):

Snorre Henriksen, Artsdatabanken. Foto: Geir Mogen.

Kontaktperson i Artsdatabanken:

Snorre Henriksen, seniorrådgiver, Norsk rødliste for arter

Tlf: 909 90 097

E-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no

 

Norges Skogeierforbund, ved Hans Asbjørn Kårstad Sørlie har gitt tilsvar til debattinnlegget fra Artsdatabanken. Les det her: