- Skog er en viktig framtidsnæring - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

- Skog er en viktig framtidsnæring

Skog- og trenæringen er viktige næringer for framtiden. De bidrar både til å skape arbeidsplasser og til en nødvendig grønn omstilling, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, da han åpnet konferansen Tømmer og Marked 2018 på […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Næringsministeren ble innledningsvis invitert opp i en Ponsse hogstmaskin, for å få følelsen av hvordan det er å sitte i førersetet for en slik maskin. Han var tydelig imponert over både kraften og teknikken i den store maskinen og i foredraget han holdt etterpå, var han også tydelig engasjert på skog- og trenæringens vegne.

Røe Isaksen pekte på at skogen representerer både en framtidsnæring og en viktig tradisjonsnæring.

‐ Allerede på 1700-tallet hadde norsk skognæring over 80 prosent av det sivile tremarkedet i Storbritannia, eksemplifiserte han, og trakk trådene til moderne treindustri i dag, hvor vi har flere produksjonsbedrifter som hevder seg godt internasjonalt og er blant de fremste på sine områder.

‐ Når man skal bygge en framtidsnæring viser all erfaring at vi enklest får det til på områder der vi har historie og tradisjon. Der har vi fortrinn som gjør mulighetene for å omstille seg og vokse videre størst, sa Røe Isaksen.

‐ Skognæringen er viktig, og vil være viktig både om 10 og om 100 år fordi den bidrar til å skape arbeidsplasser, bosetting over hele landet. Den er dessuten viktig for norsk økonomi, samtidig som den også er viktig for å få et bedre klima i framtiden, sa Røe Isaksen.

Han viste i den forbindelse til at Landsskogtakseringen har kartlagt at det finnes rundt 10 milliarder trær i Norge, som totalt binder opp 800 millioner tonn CO2, og at en økende andel CO2 kan bides i framtidig voksende skog.

‐ Derfor er skogen livsviktig for Norge, for klimaet og for framtida. Vi har forvaltet ressursene på en god måte, og det må vi fortsette med, sa Røe Isaksen.

Han mente i den forbindelse at gode og fornuftige frivillige ordninger for vern av skog kan være bra, men han var samtidig tydelig på at den viktigste måten å ta vare på ressursene på, er gjennom en fornuftig forvaltning og aktiv bruk.

Næringsministeren advarte derfor mot å verne og legge viktige ressurser brakk.

‐ Vi kan ikke gjøre store deler Norge til museum, legge ressursene brakk eller fjerne næringsmulighetene. Da fjerner vi samtidig grunnlaget for velferden vår. Det er først når vi kan forvalte ressursene aktivt vi også kan høste goder og verdier fra dem, slo han fast.

‐ Vi er nødt til å ta vare på og videreutvikle en sterk privat verdiskaping. Hvis ikke vil vi ha råd til den velferden vi unner oss i dag, innledet han. Han hadde selv funnet ut at for eksempel Begna Bruk, som er en del av Viken Skog, gjennom sin aktivitet bidrar med 30,2 millioner kroner tilbake til samfunnet (målt i 2016-tall). Ifølge næringsministeren finansierer dette driften av et kommunalt krisesenter, 9 lærerstillinger, 12 årsverk i politiet og 9 hjertetransplantasjoner.

Som tidligere kunnskapsminister er Røe Isaksen opptatt av at man må utvikle mennesker og kunnskap for å kunne omstille og vokse videre.

‐ Det å ha naturressurser gjør ikke i seg selv et land rikt. Det er hvordan vi utnytter ressursene og hvordan vi tar i bruk kunnskapen vi har og som vi skal utvikle i framtiden, som er avgjørende, poengterte han, og fortsatte.

‐ Det er med kunnskap vi har utnyttet skogressursen våre gjennom århundrer, og vi må fortsette å gå veien via en kunnskapsbasert utvikling. Bærekraftige arbeidsplasser basert på grønn omstilling, hviler på en forutsetning om kunnskap og forskning, slo han fast.

Røe Isaksen gikk også kort igjennom regjeringens politikk for å tilrettelegge for skognæringen. Han pekte blant annet på et høyt trykk på samferdsel (veier og tog) for å få tømmer og ferdigvarer raskere og rimeligere fram. Han pekte på den kraftige satsingen på skogsbilveier og kaier, han var innom arbeidet med å redusere byråkratiet og han var innom maskinskatten, som har representert en viktig konkurranseulempe for norske bedrifter som konkurrerer internasjonalt.

‐ Vi må gjøre det mer attraktivt og lønnsomt å være norsk og lokal eier av industri og bedrifter i Norge, sa han, og inviterte samtidig seg selv tilbake til neste års konferanse for å kunne fortelle om hva han har oppnådd i sitt første år som næringsminister.

‐ I mellomtiden overlater jeg jobben med å skape verdens beste treprodukter til dere i skogbruket. Så skal vi i regjeringen gi våre bidrag, slik at vi sammen kan utvikle en komplett og bærekraftig næringskjede fra framtida rundt skog og treprodukter, avsluttet han.

Olav A. Veum (midten) i AT Skog og Olav Breivik i Viken Skog ønsker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen velkommen til Tømmer og Marked 2018.