Skogeierforbundet på høringer om statsbudsjettet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeierforbundet på høringer om statsbudsjettet

Det har vært stor aktivitet på Stortinget etter at forslaget til statsbudsjett for 2020 ble presentert. Skogeierforbundet har deltatt på høringer i Finanskomiteen, Næringskomiteen, Energi- og miljøkomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen.

‐ Det er overraskende at regjeringen ikke følger opp planting av skog på nye arealer i budsjettforslaget for 2002. Dette tiltaket var en del av Klimaforliket fra 2012. Tiltaket er grundig utredet, og er både billig og effektivt.  Dersom tiltaket hadde blitt fulgt skikkelig opp, kunne det bidratt til å binde 1,8 mill. tonn CO2 i 2050. Klimagevinsten er godt dokumentert, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

FNs klimapanel har både i sin 1,5 graders rapport og i sin Landrapport tydelig vist hvor viktig skogplanting er for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier Skorge. Skogeierforbundet ber om at det bør bevilges 30 mill. kroner til skogplanting som klimatiltak i 2020. Dette må være oppstarten på en landsomfattende satsing.

Det er også veldig overraskende at regjeringen ikke trapper opp bevilgningene til bruprogrammet. Dårlige bruer på fylkesvegnettet gjør at de økte grensene for lengde og vekt på tømmervogntog ikke kan benyttes fullt ut. Vegdirektoratet har nylig hatt på høring et forslag om hvilke bruer som bør prioriteres, og næringen stilte seg bak forslaget. I forslaget fra Vegdirektoratet var det lagt opp til forsterkninger av 21 bruer med en total ramme på 72,8 mill. kroner.

‐ Tiltakene ville bidra til effektivisering av tømmertransporten, redusere bedriftenes kostnader og redusere klimagassutslipp. Vi oppforder partiene til å øke denne bevilgningen opp til 72,8 mill. kroner, understreker Skorge.

Også kutt i tilskuddet til verdiskapingstiltak i skogbruket og fjerning av avgiftsfritaket for veibruksavgift på biodrivstoff er saker Skogeierforbundet er skuffet over. ‐ Kuttet i veibruksavgiften innebærer at markedet for biodrivstoff i praksis begrenses til omsetningskravet. Det er viktig å ha stabile rammebetingelser. Skorge mener det er positivt med økt innblandingskav og krav til økt andel avansert biodrivstoff, men det blir feil å fjerne fritaket for veibruksavgiften ut over innblandingskravet. Det rammer enkeltaktører som produserer, omsetter og bruker biodrivstoff svært hardt.

Det finnes også positive saker i statsbudsjettet. Skorge er glad for at Landbruks- og matdepartementet legger til rette for økt satsing på produksjonsforskning. Det er et stort behov for å opprette nye forsøksfelt, og forslaget til statsbudsjett gjør at NIBIO nå kan gjøre dette. Bioøkonomiordningen i Innovasjon Norge videreføres også. Skog- og trenæringen har hatt god uttelling på denne ordningen de siste årene, sier Skorge.