Skogeierforbundets innspill til revidert nasjonalbudsjett 2018 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeierforbundets innspill til revidert nasjonalbudsjett 2018

Det er viktig at prosjektet for å fjerne flaskehalser som hindrer effektiv tømmertransport blir satt i gang i 2019, skriver Norges Skogeierforbund i brev til Finanskomiteen vedrørende revidert nasjonalbudsjett. Også Norges forpliktelser i klimapolitikken og samarbeid med EU (LULUCF) omtales i brevet.

Stortinget har tidligere vedtatt at det skal settes i gang et prosjekt for å fjerne flaskehalser som hindrer effektive tømmertransporter. I behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) foreslo regjeringen at det skulle settes av 50 millioner kroner til dette hvert år i perioden 2018-2023, noe som fikk full tilslutning i Stortinget. Dette ble imidlertid ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2018, noe som delvis skyldes at utformingen av programmet var forsinket. Saken er heller ikke omtalt i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Skogeierforbundet understreker betydningen av at flaskehalsprosjektet blir satt i gang så raskt som mulig. Finanskomiteen bør understreke at det må settes av midler til dette i statsbudsjettet for 2019.

I revidert nasjonalbudsjett omtaler regjeringen klimapolitikken og samarbeidet med EU, og kommer inn på regelverket for arealbruksendringer og skog (LULUCF) som EU nylig har vedtatt. Skogeierforbundet oppfordrer Finanskomiteen til å understreke betydningen av at regjeringen følger opp handlingsrommet som regelverket gir, og samtidig sørger for at Norge får en kompensasjon som tar hensyn til våre spesielle, nasjonale forhold. Det vil være i tråd med innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen om «Klimastrategi for 2030».