Stortinget ber regjeringen utnytte handlingsrommet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Stortinget ber regjeringen utnytte handlingsrommet

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nå avgitt innstilling om "Klimastrategi for 2030". Et bredt flertall på Stortinget ber regjeringen om å utnytte det handlingsrommet som finnes i EU-regelverket.

Flertallet legger også til grunn at vedtatt skogpolitikk, som legger til rette for å skape verdier av norske skogressurser, skal følges opp.

-Vi er glade for at Stortinget så tydelig forutsetter at regjeringen bruker det handlingsrommet som finnes når den skal forhandle med EU om opptak og utslipp av klimagasser fra skog og arealbruk (LULUCF), og at det understrekes at vedtatt skogpolitikk skal følges opp, sier Nils Bøhn, direktør i Norges Skogeierforbund.

Bøhn viser til at Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti skriver at «regjeringen må utnytte det handlingsrommet som ligger i EU-regelverket. Flertallet forutsetter også at regjeringen sørger for at Norge får en kompensasjon som reflekterer at Norge er et viktig skogland med de forhold som særpreger vårt skogbruk når det forhandles om felles gjennomføring med EU, og at Norge aktivt utnytter handlingsrommet i regelverket når referansebanen for CO2-opptaket i skog skal fastsettes».

Arbeiderpartiet mener «det er viktig at de nasjonale mulighetene for å utnytte tilgjengelig avvirkningskvantum ikke må forringes i forbindelse med forhandlingene om LULUCF», og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer et forslag om at «Stortinget ber regjeringen i forhandlingene med EU sørge for at Norge kan bruke skogens fulle potensial i det grønne skiftet.»

‐ Som Senterpartiet helt riktig påpeker i sine merknader, kan EUs regelverk innebære at Norge kan få et betydelig bokført utslipp, selv om vi reelt sett vil ha et stort nettoopptak i skog i avtaleperioden. Det ville være svært uheldig dersom dette blir tilfelle, det kan i realiteten hindre oss i å øke bruken av tre for å erstatte mer klimaskadelige produkter. Både FNs klimapanel  Miljødirektoratet er tydelige på at vi må øke bruken av tre dersom vi skal nå klimamålet, sier Bøhn.

‐ Vi forventer at regjeringen nå gjør sitt ytterste i forhandlingene med EU for å få til et resultat som gjør at vi kan bruke skogens ressurser i klimakampen, sier Bøhn.

Regjeringen sa i meldingen at den ønsket å bidra til økt bruk av tre i bygg. Dette får også støtte fra Stortinget. Flertallet, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, gir en generell støtte til dette i sine merknader.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De grønne foreslår at «Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for vesentlig økt bruk av norsk trevirke i bygg, hvor både tiltak på industri- og etterspørselssiden inngår.»

‐ Vi regner med at den sterke støtten blant partiene til økt bruk av tre i bygg også vil gi seg konkrete resultater, sier Bøhn.