Skogforvaltning basert på forskning - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogforvaltning basert på forskning

Skognæringen ivrer for prosjekter som sørger for en kunnskapsbasert forvaltning av skogen. Gjør deg klar for et innblikk i noen av produksjonsprosjektene som Norges Skogeierforbund er involvert i.

PRECISION

Råte i skog er et omfattende problem som er anslått til å medføre økonomiske tap på over 100 millioner kroner i året, og det avvirkes opptil 500.000 m3 med råteinfisert sagtømmer hvert år i Norge. I tillegg representerer råte store samfunnsmessige tap ved at tømmer får en redusert kvalitet og dermed redusert utnyttelse, spesielt som karbonlager gjennom konstruksjonsvirke og andre produkter med lang levetid.

Råte i skog er en kostbar affære. Nå ønsker PRECISION å lære mer om utfordringen, og hva vi kan gjøre med det. Foto: Roar Ree Kirkevold

Gjennom prosjektet PRECISION ønsker man å utvikle et rammeverk for å redusere effekten av rotråte, for å forbedre ressursbruken og øke skogsektorens verdiskaping. Dette er et stort prosjekt som finansieres av Norges forskningsråd, men har også en brukerfinansiering gjennom Skogtiltaksfondet der Norges Skogeierforbund bidrar med koordineringsarbeid.

Prosjektet er fordelt i seks arbeidspakker som skal bidra til å kunne forutsi råteforekomster i skog, og hvilken foryngelsesstrategi som bør benyttes for å redusere tap og forhindre videre råte.

  • Arbeidspakke 1 skal utvikle en metode for automatisk innsamling av stedfestede data på forekomst av råte
  • Arbeidspakke 2 skal bruke data samlet inn i arbeidspakke 1 samt data om lokal klimatiske, edafiske og demografiske faktorer, til å forbedre modelleringen av rotråtens spredningsevne og nedbrytningsdynamikk
  • Arbeidspakke 3 skal jobbe med å utarbeide kart som presenterer forventet råteforekomst og alvorlighetsgraden av forekomsten
  • Arbeidspakke 4 skal utvikle stedsspesifikke foryngelsesstrategier for de forskjellige bestand, slik at man kan redusere forekomsten av råteproblematikk hos fremtidstrærne
  • Arbeidspakke 5 skal jobbe med å utvikle et verktøy for optimalisering av omløpstiden på allerede eksisterende bestand, med tanke på å redusere tap på grunn av råte
  • Arbeidspakke 6 skal vurdere hvilken effekt ulike forekomster av råte har på verdiskaping og sluttprodukt gjennom verdikjeden

Prosjektleder for PRECISION er Rasmus Astrup ved NIBIO. Prosjektet har en egen informasjonsside, som du finner her: www.rateiskogen.no

Les egen sak om PRECISION her.

Skogskolen

Kompetanse er grunnsteinen i skogbruket, og bruk av nettkurs har de siste årene blir mer og mer relevant. Skogskolen er et samarbeidsprosjekt der skognæringen i samarbeid med Skogkurs utvikler digitale kurs for det operative skogbruket. Prosjektet har til nå utviklet et digitalt plantekurs, og jobber i disse dager med å ferdigstille digitalt ungskogpleiekurs. Norges Skogeierforbund bidrar her som observatør i styringsgruppen, og som en del av faggruppene for de ulike kursene.

Illustrasjonsbilde.
Foto: Anders Hals.

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i desember 2021.

Les egen sak om Skogskolen her.

Tilvekst og volum i forskjellige blandinger av gran og bjørk

NIBIO ønsket å analysere en forsøksserie med gran og bjørk i forskjellige blandinger for å dokumentere effekter på tilvekst, volum og biomasse av å produsere blandingsskog sammenliknet med rene bestand av gran. Dette er et prosjekt som sammenfaller godt med skognæringens egne ønsker i strategi for produksjonsforskning, og Norges Skogeierforbund har derfor gitt sin støtte til arbeidet. Prosjektet finansieres av både Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet. Prosjektleder er Kjersti Holt Hansen ved NIBIO.

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av mars 2021.

Handlingsplan for skogproduksjon

Skognæringen har satt skogproduksjon på agendaen, og jobber i disse dager med å utarbeide en handlingsplan som har fått støtte fra Skogtiltaksfondet. Handlingsplanen vil ta for seg tiltak som kan bidra til økt innsats og aktivitet knyttet til skogproduksjon.  Arbeidet er pågående, og skal blant annet se nærmere på virkemiddelapparatet og hvordan dette påvirker skogproduksjon. Det skal gjennom arbeidet utformes både et overordnet mål med handlingsplanen, samt delmål innenfor spesifikke temaer. Prosjektleder er Ingeborg Anker-Rasch ved Norges Skogeierforbund.

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av juni 2021.

Les egen sak om handlingsplan for skogproduksjon her.

Oppdaterte produksjonstabeller og bonitetskurver for gran, furu og bjørk i Norge

Det har lenge vært et ønske fra skognæringen å øke fokuset på den grunnleggende produksjonsforskningen i skogbruket. Gjennom et tidligere prosjekt der næringen ble enige om en strategi for produksjonsforskning, ble blant annet temaet produksjonstabeller belyst. NIBIO skal de neste to årene derfor oppdatere produksjonstabeller og bonitetskurver for gran, furu og bjørk i Norge, og Norges Skogeierforbund bidrar som en av samarbeidspartene sammen med NORSKOG.

Det har lenge vært behov for å oppdatere produksjonstabeller og bonitetskurver, rett og slett fordi skogbruket og forutsetningene for skogbruk har endret seg mye de siste 50 årene. Dette prosjektet er et viktig steg i å gjøre nettopp dette.

Ingeborg Anker-Rasch, rådgiver hos Norges Skogeierforbund

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av desember 2022.

Les egen sak om strategi for produksjonsforskning her.

Barkbilleskader overvåket med Sentinel-2

Barkbilleproblematikken har fått stor oppmerksomhet, blant annet på grunn av de store utfordringene som vi har sett i Mellom-Europa. Heldigvis er situasjonen er helt annen i Norge, men det likevel viktig å følge med på hvordan omfanget av barkbiller utvikler seg. NIBIO har tatt initiativ til et prosjekt som skal kunne gi skognæringen verktøy til å finne angrepet skog og dermed gjennomføre målrettet oppryddingsarbeid for å hindre videre spredning av barkbilleangrep.

Vindfall i soleksponerte hogstkanter kan gi gode forhold for barkbillene.

NIBIO ønsker et slikt prosjekt fordi det knytter sammen to viktige fagområder hos oss, det vil si skogskader og satellittfjernmåling. I tillegg vil dette være en pilot for en type utvidelse av SR16.

Svein Solberg, forsker ved NIBIO

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av desember 2021.

Råte i produksjonsskog av gran som følge av skader fra beitedyr

Beitedyr i utmark er ikke uvanlig i Norge, men hvordan påvirker det råteforkomsten i skogen? Overgangen til andre storferaser med en annen type adferdsel gir nye problemstillinger, og i prosjektet som NIBIO har initiert har de følgende mål:

  • Å klarlegge i hvilken grad tråkk- og beiteskader av husdyr fører til/påvirker råteutviklingen i produksjonsskog av gran.
  • Frembringe informasjon om graden av råtespredning i utmarksbeitepåvirket granskog.
  • Bidra med rådgivning og lokale tilpasninger ved økt beitedyrhold i etablerte skogbestand av gran

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av desember 2022.

I senere artikler vil vi informere om andre forskningsprosjekter som Norges Skogeierforbund er involvert i, innenfor andre temaer.