Staten krenket grunneiers eiendomsvern - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Staten krenket grunneiers eiendomsvern

Tomtefestedom: Oslo tingrett slår i en fersk dom fast at grunneier Morten Bøvre fikk sitt eiendomsvern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen krenket i 2007 da tomtefesteloven satte til side hans avtalte rett til å regulere festeavgiften på grunnlag av tomteverdi. Advokat Sveinung O. Flaaten i Advokatfirmaet Hjort DA prosederte saken for Bøvre.

Oslo tingrett fant imidlertid den konkrete krenkelsen av Morten Bøvres eiendomsrettigheter for å være tilstrekkelig reparert ved den endring av tomtefesteloven som trådte i kraft 1. juli  2015, og som retten anser for å komme til anvendelse også for Bøvres kontrakter. Lovendringen er en følge av dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i saken Lindheim og andre mot Norge, hvor festers rett til uendrede vilkår ved forlengelse av festeforholdet etter dagjeldende § 33 i tomtefesteloven ved utløpet av avtalt festetid, ble ansett for å være i strid med eiendomsvernet i konvensjonen. Lovendringen innebærer at bortfesteren (grunneieren) ikke lenger må nøye seg med konsumprisindeksregulering av festeavgiften ved den forlengelse som finner sted i kraft av loven, men kan kreve ny festeavgift på grunnlag av tomteverdien innenfor et maksimumsbeløp som følger av lovendringen.

Oslo tingrett uttaler i dommen at det ikke gjelder et objektivt erstatningsansvar for staten (ansvar uten skyld) ved lovgivningsfeil som krenker eiendomsvernet i EMK TP1-1.
– Dommen vil bli anket og det vil bli begjært direkte anke til Høyesterett, sier Flaaten.

Advokatene Christopher Bårtvedt Eriksen og Kristian Nørgaard har sammen med Flaaten vært team på saken.