Stort behov for biomasse fra skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Stort behov for biomasse fra skogen

Verden vil trenge all den biomasse den kan få for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5-2 grader. Det understreket Verdikjeden Skog og Tre i møte med klima- og miljøministeren.

Karbonnegative løsninger er avgjørende for å nå klimamålene. De mest aktuelle tiltakene her er planting av skog, fangst og lagring av CO2 ved forbrenning av biomasse, og bruk av biokull som jordforbedrende tiltak.

Vern av skog og nye restriksjoner fører til at det blir mindre biomasse fra skog tilgjengelig, og det kan begrense mulighetene for karbonnegative løsninger.

‐  Skal det innføres nye restriksjoner for skogen, må slike tiltak baseres på en faglig vurdering av behovet og konsekvensene for avvirkningen, det grønne skiftet og klimaet, sier fagdirektør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn.

Formidabel utfordring

Den nye rapporten fra FNs klimapanel viser at vi må oppnå 45 prosent utslippskutt i 2030 og netto null utslipp i 2050 hvis vi skal nå 1,5 graders målet.

‐ Når vi vet at 80 prosent av verdens energiforbruk er fossilt, så sier det seg selv at vi står overfor en formidabel utfordring, sier Bøhn.

Også i lavutslippssamfunnet må befolkningens behov for papir, plast, klær, mat, bygningsartikler og energi dekkes. Vi må erstatte svart karbon med grønt karbon.

Tilstanden i norske skoger blir stadig bedre

Praktisk talt hele norsk skogbruk har vært miljøsertifisert fra 2000. Gjennom å la kantsoner stå, sette igjen livsløpstrær og nøkkelbiotoper, og ta andre typer hensyn før hogst, har den økologiske tilstanden i de norske skogene blitt stadig bedre.

Det er blitt mer gammel skog, mer død ved, flere grove, gamle trær og mer lauvskog.

‐ Dette medfører igjen at situasjonen for sjeldne og truede arter med spesielle krav til livsmiljø har blitt vesentlig bedre. Det biologiske mangfoldet i den norske skogen er altså økende, sier Bøhn.