SV vil svekke skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

SV vil svekke skogen

SV har i sitt alternative budsjett kuttet alt av midler som går til investeringer i skogressursen i Norge. – Det er helt uforståelig, sier Per Skorge i Skogeierforbundet.

I regjeringsplattformen går det fram at regjeringen mener at en aktiv skogpolitikk er en jordnær og billig klimaløsning som det skal satses på. Tilskuddene til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak skal som en følge av dette, økes.

– Det er stor kontrast mellom regjeringspartiene som vil øke investeringene i skogressursen, til SV som vil kutte all stimulans til skogen. SV satser kun på vern og ikke bruk av skogen i klimakampen, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Skogen binder årlig rundt halvparten av alle utslipp av klimagasser i Norge. Årsaken til at skogen binder så stor del av utslippene er storstilt skogplanting på 1950- og -60-tallet. Dersom skogens evne til å binde CO2 skal opprettholdes, må også vår generasjon satse på å investere i skogressursen.

– Vi konstaterer at SV gjennom sitt alternative budsjett ikke ønsker å ta dette ansvaret.

– Det er trist at SV ikke tar skogens store betydning for klimaet på alvor, sier Skorge.

Tabellen viser de ulike prioriteringene i midler til skogbruksformål i statsbudsjett for 2022 (mill. kr):

Kap. 1149 Solberg-
regjeringen
Støre-
regjeringen
SV
Post 51 Utviklings-
fondet for skogbruket
550
Post 71 Verdiskapings-
tiltak (kaier og veier)
61610
Post 73 Skog-, klima- og energitiltak46560
Sum 112 122 0

Bruk av skogen er et viktig klimatiltak

FNs klimapanel er svært tydelige på at vi må bruke skogen mer aktivt dersom vi skal nå 1,5 graders målet. Skogen er avgjørende for å ta opp CO2 fra atmosfæren, men også for å erstatte svart karbon fra fossile ressurser. I tillegg binder trematerialer i bygg karbon i hele byggets levetid.

– Det er en gåte at SV som et miljøparti, totalt overser FNs klimapanel og dermed skogens betydning i klimakampen, sier Skorge.

I tillegg til å fjerne alle tilskudd til skogen over statsbudsjettet har SV i sitt alternative budsjett også foreslått å kutte i midlene til skog i jordbruksavtalen. Avtalen ble vedtatt av Stortinget i juni. SV har tidligere vært opptatt av å hegne om jordbrukets forhandlingsinstitutt, men viser nå at partiet ikke tar dette på alvor når det kommer til praktisk politikk. Det er oppsiktsvekkende å foreslå et kutt i en allerede vedtatt avtale.

Vi kan ikke verne oss ut av klimakrisa

SV vil øke midlene til skogvern med 150 millioner kroner for 2022, mens regjeringen ønsket å kutte 120 millioner i denne bevilgningen.

– Skogeierforbundet anerkjenner bruk av frivillig vern som et av flere tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet i skogen. Det blir likevel helt feil når SV kun satser på vern og ikke på å utvikle skogressursen som er avgjørende i klimakampen.

– På tross av et svært krevende alternativt budsjett fra SV, er Skogeierforbundet med bakgrunn i Hurdalsplattformen, optimistiske for resultat av budsjettforhandlingene mellom de rødgrønne partiene, avslutter Skorge.