Tilskudd til suppleringsplanting - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Tilskudd til suppleringsplanting

Ordningen med tilskudd til tettere planting som klimatiltak ble innført i fjor og videreføres nå med de samme betingelser i 2017. I tillegg åpnes det for tilskudd til suppleringsplanting innenfor ordningen, skriver Landbruksdirektoratet.

I sum er det bevilget ca. 18 mill. kroner på statsbudsjettet for 2017 til tettere planting og suppleringsplanting.

– I tillegg til at skogplanting er gunstig for klimaet vil det gi næringsmessig gevinst på lang sikt, påpeker direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Det er et godt klimatiltak å sørge for tettere planting også i etablerte foryngelsesfelt der tettheten er for lav. I 2017 gis det derfor tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes. Det gis tilskudd tilsvarende 60 prosent av plantekostnad til suppleringsplanting av inntil 50 planter/daa, med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting.

Med dette som utgangspunkt kan skogeiere og andre aktører nå gå i gang med å planlegge årets plantesesong.

Skogeier skal registrere søknad så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

Mer informasjon finnes på Landbruksdirektoratets hjemmesider.