Urimelig skjerping av straff ved skade på naturen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Urimelig skjerping av straff ved skade på naturen

Regjeringen foreslår å øke strafferammen for brudd på forurensningsloven og senke skyldkravet. Norges Skogeierforbund mener dette kan gi svært urimelige straffereaksjoner overfor skogeiere ved mindre alvorlige skader på miljøet.

Potensielt kan forslaget få store konsekvenser for grunneiere. Likevel har ingen grunneierorganisasjoner vært direkte høringsinstanser i saken, verken i Miljødirektoratets høring i fjor, eller i denne høringsrunden.

Forslaget er heller ikke tilstrekkelig utredet verken når det gjelder endringer i skyldkravet eller de økonomiske konsekvensene av forslaget.

‐ Både Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og andre grunneierorganisasjoner burde vært involvert i dette arbeidet fra starten av, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund, Ellen Alfsen.

Senker skyldkravet og øker strafferammen

Hvis man utvider forurensningsloven til også å gjelde skader på annet enn mennesker, reduseres skyldkravet til uaktsomhet. Samtidig som strafferammen er foreslått utvidet fra 2 til 5 år.

‐ Lovforslaget vil kunne innebære at bønder, skogeiere og andre næringsdrivende står i fare for å bli tiltalt og fengslet for handlinger eller unnlatelser som etter manges oppfatning burde ligge innenfor den tillatte risiko. Endringen vil også gi rom for domfellelser der en grunneier har opptrådt aktsomt og hensynsfullt, men vært uheldig, sier Alfsen.

‐  Det er viktig at de prinsipielle spørsmålene faktisk blir drøftet før det eventuelt foretas endringer i forurensningsloven, avslutter hun.