- Vi må verne om eiendomsretten - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

- Vi må verne om eiendomsretten

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var årets hovedtaler på Tømmer og Marked i dag. Han var opptatt av å verne om eiendomsretten og å få til en mer aktiv skogpolitikk.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Trygve Slagsvold Vedum var invitert til å åpne dagens Tømmer og Marked-konferanse på Sundvolden hotell. Viken Skog arrangerte i dag denne konferansen for 5 år på rad, og over 550 interesserte deltakere var på plass i salen.

Må stå opp for eiendomsretten

Vedum innledet med å slå fast at eiendomsretten er et av de grunnleggende prinsippene for både demokrati og økonomisk utvikling i en stat. Han tok en parallell til pelsdyrnæringen for å poengtere sine standpunkter.

– Hvorfor har vi i Senterpartiet vært så sterke motstandere av forbudet mot å drive pelsdyrnæring i Norge. Jo fordi både eiendomsretten og retten til å drive næring ble stadfestet i forbindelse med forarbeidene til grunnloven i 1814. Med vedtaket om å forby pelsdyrnæringen i Norge, ser vi for andre gang siden 1814 at en norsk regjering og Stortinget forsøker å nedlegge eller forby en næring med lovlige produkter. Første forsøk var mot produksjon og omsetning av sprit på 1930-tallet, mens andre gangen nå altså gjelder forbudet mot pelsdyr i Norge.

– Trygghet for at eiendomsrett og retten til å drive næring må være på plass dersom noen skal tørre å investere og å satse penger på å bygge noe nytt. Dette er selve garantien for en trygg stat som ikke plutselig river næringsgrunnlaget unna deg, når du først har investert, slo Vedum fast.

Må stå sammen og bli tydeligere

Han mente det var tydelige paralleller mellom pelsdyrnæringen og det å drive skogbruk.

– I 2012 husker jeg WWF lanserte noe de kalte «skogkur», hvor et av målene var å verne 10% av skogen i Norge. Jeg satt som landbruksminister den gangen og vi avviste naturligvis dette. Men trå år senere dukket nettopp dette kravet opp igjen, og ble vedtatt i en sen nattetime med komiteforhandlinger på Stortinget. Dette skjedde uten en eneste faglig utredning eller forankring. Det er slik vilkårlig utøvelse vi ønsker å unngå. Kreftene som står bak disse prosessene er de samme, og de er sterke. Skal vi stå imot alle dem som vil legge ekstra restriksjoner på oss, må vi stå tydelig opp for både eiendomsretten og retten til å drive næring, og vi må stå sammen, ellers blir vi overkjørt, advarte Sp-lederen.

Som en av de tydeligste opposisjonspolitikerne til dagens regjering, var Slagsvold Vedum også tydelig på at han og Senterpartiet ønsker en mye mer aktiv skogpolitikk enn dagens regjering.

Staten og private må investere sammen

– Vi trenger nye investeringer for å få opp industri. For å komme dit må vi både ha med en aktiv stat som kan stille opp med eierkapital og lånekapital sammen med private investorer, slik vi så blant annet ved etableringen av Norsek Skog på 1960-tallet. Derfor mener jeg en framtidig skogpolitikk må bestå av en oppkapitalisering av for eksempel Statskog, slik at de kan gå inn på eiersiden i ny industri. I tillegg må vi få til en ordning eller et statlig fond som kan stille opp med risikokapital og lån for nye industriprodukter. Men, og det må jeg understreke tydelig, vi må aldri overlate til staten alene å gjøre slike investeringer. Er ikke prosjektene gode nok til at private investorer er villig til å satse egne penger på dette, må vi aldri, aldri gjøre investeringen, slo han fast.

Aktivt skogbruk er bedre enn vern

Vedum var generelt kritisk til dagens politikk, som han mener fremmer skogvern framfor et aktivt skogbruk.

– Staten bruker i år 454 millioner kroner på vern av skog, og 203 millioner kroner på aktive skogtiltak. Vi bruker altså dobbelt så mye på å verne skog som på å få opp mer og ny skog for framtida. Det sier noe om de politiske prioriteringene, slo Vedum fast, og raljerte over alle som i festtaler våger å kalle en slik politikk et grønt skifte.

Videre pekte han på at vi bruker 14 milliarder på å støtte en overgang til elbiler og import av teknologi, en politikk som ikke skaper en eneste norsk arbeidsplass.

– Tenk om vi heller hadde brukt noen millioner på å bygge opp ny skog og ny skog- og treindustri. Skal vi få til et virkelig grønt skifte må vi bruke penger på å etablere ny industri som gir verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, slo Vedum fast, og gjentok virkemidlene blant annet med å koble privat og statlig kapital i finansieringen av ny treforedlende industri. I tillegg mente han at man finansielt må gjøre det mer attraktivt for private investorer å investere i ny treindustri. Her har Erna Solberg og dagens regjering gjort det verre for private investorer, blant annet gjennom en justering av avskrivningssatsene i skatteregimet, forklarte han.

Vi må stå sammen

Vedum hadde også en oppfordring til alle i skog- og trenæringen om å ta en mer aktivt politiske rolle i jobben med å få opp den statlige støtten til å drive et aktivt skogbruk og til å få fram økte investeringene i ny norsk treindustri.

– Vi i skognæringa er så beskjedne. Får vi for eksempel 15 millioner ekstra til skogtiltak i statsbudsjettet jubler vi og feirer, men det er jo egentlig ingen ting i den store sammenhengen. Vi bruker det dobbelt på å verne skog og vi bruker 14 milliarder på å sponse elbiler. Da er 15 millioner fra eller til ikke noen satsing, sa han.

Vedum pekte også på at staten bruker store summer på å iverksette tiltak som bidrar til å øke de norske CO2-utslippene, mens man i liten grad er villig til å bruke penger på skog- og skogbruk, som kunne redusert det nasjonale klimafotavtrykket betydelig.  

-Da kan vi ikke snakke om en politikk for grønn omstilling. Det er det motsatte vi driver med, og skal vi få til en framtidig klimasatsing er skogen svaret. Det er der potensialet ligger, men da må vi sammen sørge for at vi blir sett og hørt tydeligere og at vi blir tatt hensyn til framover. Å gjøre ting sammen er en suksesshistorie her i Norge. Vi må ta vare på og videreføre denne tradisjonen. Skal vi få til å øke skogressursene i Norge og å utvikle ny industri må vi stå sammen. Vi har gjort det før og må gjøre det igjen, slo Vedum fast.