Viken har fått skuta på rett kjøl - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Viken har fått skuta på rett kjøl

Viken Skog kan se tilbake på et år med rekordhøyt aktivitetsnivå og en økonomisk framgang som har bedret driftsresultatet med 40 millioner kroner i forhold til 2015. – Vi har nå fått skuta tilbake på […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Et tømmervolum på 2,3 millioner kubikkmeter ga selskapet en markedsandel på over 20 % i Norge. Sammen med SB Skog, som Viken eier og som i fjor omsatte over 800.000 kubikkmeter, har konsernet befestet stillingen som den suverent største aktøren i Norge. Inkludert SB Skog omsatte konsernet et samlet tømmervolum på 3,1 millioner kubikk og oppnådde en total markedsandel på over 28 %.

Omsetningen i 2016 endte på 1,9 mrd. kroner, og Viken-konsernet har også forbedret sine marginer og inntjeningen. Mens konsernet i 2015 måtte legge fram et driftsunderskudd på over 48 millioner kroner, har de i år forbedre resultatet med 40 millioner kroner. Til tross for denne imponerende resultatforbedringen, ble det også i 2016 et lite underskudd i driftsregnskapet på nær 8,9 millioner kroner for konsernet og 4,8 millioner kroner for morselskapet. Finanspostene i Viken har derimot gått med overskudd også i 2016, slik at konsernet samlet sett kunne legge fram et resultat før skatt på nær 6,6 millioner kroner.

Styreleder Olav Breivik var tydelig stolt over å kunne fastslå at «skuta nå er på riktig kjøl», som han selv uttalte det, og at Viken etter første kvartal i 2017 endelig kan vise til overskudd på selve drifta av tømmeromsetningen. Han fortalte at Viken i 2016 har jobbet intenst med å redusere kostnadene, for derigjennom å bedre marginene og for å kunne gi skogeierne mer tilbake i form av høyere tømmerpriser.

– Vi er ikke i mål på dette, men vi har kommet et godt stykke på vei. Vi har tatt viktige grep som å sikre oss kontroll over logistikken gjennom å samle rundt 150 av transportørene i selskapet Viken Logistikk AS og vi har samarbeidet tett med mange entreprenører for å få til forutsigbarhet i tømmerleveransene og minst mulig flytting av maskinene. Forutsigbarhet for leveransene er viktig for økonomien og leveransene hele verdikjeden, presiserte Breivik.

Olav Breivik holder ikke taler uten å omtale den aktuelle politiske situasjonen for skogens verdikjede. I år var han blant annet opptatt av at regjeringen har bidratt med en massiv satsing på transport og infrastruktur, som har vært nødvendig for å redusere transportkostnadene. Dette var Breivik fornøyd med. Derimot er han sterkt kritisk til skatteregimet og særlig kapitalskatten, som han mener legger en ekstra og unødig byrde på industrien – særlig i distriktene hvor man ofte har store arealer og bygg og dermed blir skattlagt ekstra.

– Dette bidrar til at det blir ekstra vanskelig å få opp nye investeringer i vår næring, noe som etter mitt syn er en svært kortsiktig strategi. Vi kan ikke skatte oss til økt velferd, derimot kan vi investere i arbeidsplasser og ny verdiskaping som kan gi oss økt framtidig velstand. Det er veien å gå i mitt hode, sa han.

Breivik er også en varm tilhenger av økt samarbeid mellom andelslagene i Skogeiersamvirket når det gjelder næringspolitikken.

– Vi må tåle økt konkurranse i tømmermarkedet, men samtidig framstå enhetlig og samlet når det gjelder å fronte vår felles sak mot myndigheter og politikere, sa han.

Han karakteriserte samarbeidsklimaet innad i Skogeierforbundet som bedre, men at det fortsatt er en vei å gå før forbundet og andelslagene blir så enhetlig og slagkraftig som det burde være.

– Vi har en situasjon hvor skogeiersamvirket omsetter over 85 % av tømmeret, men ut fra oppmerksomheten i mediene og de politiske institusjonene er det mange som tror at vår konkurrent Norskog leverer halvparten av tømmeret i Norge. Det må vi gjøre noe med. Samvirkebedriftene må stå sammen, vi må opptre mer enhetlig og profesjonelt. Da får vi også større gjennomslag hos politikerne. De forstår seg på makt og representasjon, sa Breivik.

Saken fortsetter under bildet.

Tømmerpris blir alltid et diskusjonstema på årsmøtet i Viken Skog, men for det meste var årsmøtet godt fornøyd med både styrets og administrasjonens innsats i 2016.

Både styret og administrasjonen i Viken høstet under generaldebatten mange lovord for både innsatsen og den sterke resultatforbedringen som Viken har prestert i 2016. Størst diskusjon ble det, nær sagt tradisjonen tro, rundt tømmerpriser og prinsippet om geografiske priser ut fra kommunegrenser, som Viken har innført.

Oddvar Berg fra Hallingdal var ikke fornøyd med hvordan hallingdølene fikk prissatt sitt tømmer.

– Vi tok opp dette på årsmøtet også i fjor, og vi har hatt en god og løpende diskusjon med administrasjonen og prisene ble også økt med 10 kroner i 2016. Vi i styret i Hallingdal område veit at transportavstander er viktige for tømmerprisen, men Begna Bruk og Soknabruket ligger ikke så mye lenger fra Hallingdal enn fra andre områder som får en betydelig bedre tømmerpris. Slik bør det ikke være i et samvirke og vi opplever at medlemmene i skogeierlaget i Hallingdal både setter ut drifter til konkurrerende selskaper og at det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer til Viken Skog, slo han fast.

Også fra Nummedal og Valdres ble det murret litt over prissettingen av tømmeret, men noen veldig hissig opposisjon mot styre og administrasjon var det ikke å spore under årets generaldebatt. Når det gjaldt interne organisatoriske forhold var flere av de tillitsvalgte opptatt av å ha tetter dialog og kontakt med styret og administrasjonen.

– Jeg er selv områdeleder for Ytre Østfold og det er rett og slett kjedelig. Vi aner ikke hva styret og administrasjonen jobber, med eller hvordan drifta i Viken Skog går. Gi oss noe mer å jobbe med og bruk de lokaltillitsvalgte som en naturlig arena for å rekruttere tillitsvalgte høyere opp i organisasjonen, sa Einar Høstbjør. Flere var enige i denne oppfordringen og Lars Henrik Sundby fra Østre Romerike foreslo at Viken for eksempel kunne gjeninnføre «høringsrunder» i aktuelle spørsmål blant de lokalt tillitsvalgte. – Dette var en del av interndemokratiet tidligere, hva med å gjenoppta denne for å øke engasjementet gjennom hele organisasjonen, sa han.

Valgene ble gjort i tråd med valgkomiteens innstilling. Olav Breivik ble gjenvalgt som styreleder, og det samme ble også nestleder Gudbrand Gulsvik. Den enste endringen i styret var t Ragnhild Hallenstvedt overtok for Ann-Mari Skinne, som hadde bedt om avløsning.

Styret i Viken Skog 2017: F.v.: Halvor I. Ulven; Ragnhild Hallenstvedt; Kristine Nore; Olav Breivik; Tor Henrik Kristiansen (daglig leder) og Gudbrand Gulsvik. Bjørn Sorteberg og Hallgeir Thorsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Styret i Viken Skog består i 2017 av følgende personer:

  • Olav Breivik, (styreleder)
  • Gudbrand Gulsvik (nestleder)
  • Ragnhild Hallenstvedt
  • Kristine Nore
  • Bjørn Sorteberg
  • Hallgeir Thorsen (ansattvalgt)
  • Halvor I. Ulven (ansattvalgt).