En handlingsplan for framtiden - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

En handlingsplan for framtiden

Gjennom bredt samarbeid jobber skognæringen mot en målrettet og ambisiøs handlingsplan for skogproduksjon.

I kjølvannet av NIBIO sin rapport om «Tilstand i foryngelsesfelt» som ble publisert i 2018, tok Norges Skogeierforbund initiativ til et arbeid for å forbedre foryngelsestilstanden. Dette skjedde gjennom en gruppe bestående av representanter fra både forvaltning og næring, med et spesielt fokus på utfordringer langs kysten der behovet så ut til å være størst. Gruppen ble deretter utvidet til å dekke hele landet, og kalles i dag forum for skogproduksjon. Forumet så at det var behov for å dekke utfordringene innen skogproduksjon på et nasjonalt nivå med en utvidet tematikk, og det ble bestemt at næringsaktørene skulle utarbeide en egen handlingsplan.

Prosjekt «Handlingsplan for skogproduksjon»

Skogeierorganisasjonene Norges Skogeierforbund og NORSKOG søkte derfor om støtte fra Skogtiltaksfondet for å jobbe målrettet med dette, og fikk i våres bevilget midler til prosjektet «Handlingsplan for skogproduksjon».

Prosjektet skal se nærmere på følgende temaer:

 • Mål for skogproduksjon
 • Dagens tiltak og virkemidler
 • Kartlegging av aktuelle tiltak og virkemidler
 • Analyse og vurdering av aktuelle tiltak
 • Samlet vurdering og prioritering av tiltak

Arbeidet er nå godt i gang, og sammenstiller en rekke interessante problemstillinger som det skal jobbes videre med. Merk at dette kun er utdrag, og at handlingsplanen vil dekke flere temaer når den er ferdigstilt.

 • Resultatkontrollen viser at foryngelsesplikten er i noen fylker oppfylt på under 60% av de kontrollerte flatene
 • I om lag 60% av tilfellene ved planteavgang blir årsak definert som «normal avgang», uten at dette er nærmere beskrevet
 • Konkurrerende vegetasjon kommer på 2.plass, og står for 12,36% av planteavgangen
 • Prosentvis skogfondstrekk kan variere mellom 4-40%. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at de som trekker under 10%, 10% og over 10% til skogfond er ca. fordelt likt på landsbasis (1/3 i hver kategori). Gjennomsnittlig skogfondstrekk var i 2018 på 14,5% av bruttoverdi.
 • Det er store etterslep innen ungskogleie, der Klimakur 2030 har estimert et areal med klart behov på 970.000 dekar. Til sammenligning skjøttes det i snitt 273.500 dekar årlig.
 • For å hente inn etterslepet, vil dette kreve stor økning i ungskogpleieaktiviteten
 • NIBIO har estimert at over 50.000 dekar med skog går tapt til i annen arealkategori hvert år. Årsaken som beskrives i resultatkontrollen er i 46% av kontrollene beskrevet som «annet»
 • Aktiv planting og naturlig gjengroing sørger for at ca. tilsvarende areal som går ut av skogproduksjon blir skogkledd. På arealene som gror igjen er derimot produksjonsevnen på arealet betydelig lavere enn arealet som går bort, og tilveksten vil derfor i sum synke.

I det videre arbeidet jobbes det blant annet med å få innspill fra prosjektdeltakerne på utfordringer som begrenser aktivtetsnivået, og tiltak som kan virke utløsende. Dette skal videre analyseres og utformes til en handlingsplan for næringen.

Arbeidet skjer i dialog med forum for skogproduksjon, som består av representanter fra følgende organisasjoner og forvaltningsnivåer: Norges Skogeierforbund, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Glommen Mjøsen Skog, NORSKOG, Skognæringa Kyst, Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i juni 2021.