Flyttes midlene til skogsveier til fylkeskommunene? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Flyttes midlene til skogsveier til fylkeskommunene?

Et flertall i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite sier nei til regjeringens forslag om å flytte ansvaret for tilskudd til skogsveier og taubane fra fylkesmannen til kommunene, men fremmer i stedet et forslag om å flytte ansvaret over til fylkeskommunen. Det er imidlertid ikke sikkert at forslaget blir vedtatt når Stortinget skal stemme over saken, påpeker Nils Bøhn i Skogeierforbundet.

Flertallet i komiteen består av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. De vil være avhengig av at minst ett annet parti stemmer for forslaget. Da MDG ikke er representert i komiteen kan vi ikke vite hva de stemmer. SV signaliserer i innstillingen at de er mot overføring til kommunene så lenge de ikke er sikret tilfredsstillende miljøfaglig kompetanse, og fremmer derfor et forslag for å sikre dette. Regjeringspartiene har ikke sagt noe om dette spørsmålet i innstillingen, selv om en skulle tro at de ville stå bak regjeringens forslag. Det kan derfor bli spennende å se hva som skjer når Stortinget skal stemme over dette forslaget.

Skogeierforbundet har tidligere gitt klart uttrykk for at vi synes det er en dårlig ide å overføre ansvaret for disse tilskuddsordningen til kommunene. Vi har vært tydelige på at en overføring til kommunene vil gi mer byråkrati, mindre effektiv bruk av tilskuddsmidlene og lengre saksbehandlingstid for søknadene fra skogeierne, og at det derfor er bedre at forvaltningen skjer på regionalt nivå.

Flertallet i komiteen har lyttet til disse argumentene, og det er vi fornøyd med. Vi har også forståelse for at flertallet ønsker å overføre ansvaret til et folkevalgt organ, men det vil være uheldig dersom dette fører til at de begrensete skogfaglige miljøene på regionalt nivå blir splittet opp, framholder Bøhn.