Jubel i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Jubel i skogen

- Vi er svært glade for at en samlet næringskomite slår fast at skog- og trenæringen er «en strategisk viktig næring for Norge» og understreker skogens helt sentrale rolle for klima, miljø og verdiskaping, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Vi opplever at Stortinget har den samme utålmodigheten som oss med å få gjennomført konkrete tiltak gjennom hele verdikjeden. Vi ser nå konturene av en komplett tiltakspakke som vil kunne gi vesentlig økt aktivitet i skogen, utvikling av nye markeder og grønne bedrifter og store reduksjoner i klimagassutslippene, sier Lahnstein.

Næringskomiteen viser i sin innstilling til potensialet for ytterligere økt skogproduksjon i Norge ved tiltak som planting på nye arealer, tettere planting og mer gjødsling, og understreker spesielt behovet for å øke investeringene i ungskogpleie og det store potensialet som ligger i økt skogplanteforedling.

Regjeringen har hatt en systematisk satsing på å forbedre næringens infrastruktur. Stortinget ønsker at dette arbeidet skal gå enda fortere på alle områder. Konkret foreslås det blant annet at dets skal innføres en prøveordning med tømmervogntog på 74-tonn og at en rekke viktige samferdselstiltak for næringen prioriteres tidlig i NTP-perioden, slik som et eget flaskehalsprogram, økt satsing på jernbane generelt og elektrifisering av jernbanen i innlandet spesielt.

– Det er fantastisk at Stortinget bidrar til å sette fullt trykk på mange av de viktigste samferdselstiltakene næringen har etterspurt. Det blir nå viktig at dette følges opp i Nasjonal Transportplan (NTP) og de årlige budsjettene, sier Lahnstein.

Stortinget ber også regjeringen om å utarbeide en strategi som stimulerer etterspørselen etter grønne trebaserte produkter.

– Som regjeringens eget utvalg for Grønn konkurransekraft har vist, er det et stort potensiale for å forsere utviklingen av nye grønne markeder. Ligger vi front av utviklingen i Norge bygger vi kompetanse og industriarbeidsplasser for fremtiden, sier Lahnstein.

– Når Stortinget samtidig ber regjeringen utarbeide en strategi for helhetlig og styrket satsing på forskning, utvikling og innovasjon, og forsterkede virkemidler på kapitalsiden, nærmer vi oss en komplett pakke av tiltak, sier Lahnstein.

Stortinget understreker behovet for kapital for å reise ny industri, etablere nye produksjonsanlegg og gjennomføre større investeringer i eksisterende industri. Komiteen slår fast at «etableringen av Fornybar AS må bidra til å sikre kapital til slike investeringer».

– Med en slik innretning kan Fornybar AS bli et effektivt virkemiddel både for å få ned klimagassutslippene og for å få etablert nye arbeidsplasser basert på fornybare naturressurser, sier Lahnstein.

– Vi er svært glad for at en samlet komité følger opp formuleringene i regjeringserklæringen om å etablere en egen skattekredittordning for skogeiere som bidrar til industriutvikling. Det er viktig å mobilisere også privat kapital inn i industribyggingen, sier Lahnstein.

Komiteen legger sterk vekt på betydningen av skogfondsordningen.

– Det er viktig for skogeierne å vite at Stortinget er helt entydig på at skogfondsordningen skal videreføres, sier Lahnstein.

– Vi er også glade for Stortingets anerkjennelse av det gode miljøarbeidet som skognæringen driver, og de gode resultatene vi ser ved at miljøtilstanden i skogen blir bedre, sier Lahnstein. Han understreker også viktigheten av Stortingets føringer om at all offentlig geografisk miljø- og ressursinformasjon er oppdatert og tilgjengelig.

– Det er videre et viktig signal fra flertallet i komiteen at vern av skog skal skje gjennom frivillig vern av privat skog, og vern av offentlig eid skog. Det understrekes at vernet skal gjennomføres på en måte som gjør at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet, sier Lahnstein.