Nok en utsettelse av lisensjakta på ulv - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nok en utsettelse av lisensjakta på ulv

Oslo tingrett har nok en gang avvist å sette i gang årets lisensjakt på ulv. – Dette vil få store konsekvenser for folk og dyr, både i og utenfor ulvesonen, sier Per Skorge i Skogeierforbundet.

Oslo tingrett erkjenner at de er på svært usikker grunn når de i kjennelsen konkluderer med at retten etter en samlet – og vanskelig vurdering – har tvilt seg fram til å videreføre utsettelsen av årets lisensjakt på ulv.

– Det er fortvilende at Stortingets og flertallets vilje ikke følges opp. Belastningen er det nok en gang folk og dyr i ulvesonen og tilgrensende områder som må ta, sier Per Skorge.

I kjennelse konkluderer retten slik:

«For øvrig mener retten at saken har klare likhetstrekk med de faktiske og rettslige sider i saksforholdet som ble bedømt i tingrettens dom 9. juli 2021 der departementets vedtak ble funnet ugyldig. Retten har etter en samlet – og vanskelig vurdering – tvilt seg fram (vår understrekning) til samme standpunkt i saken her, og den del av vedtaket av 22. desember 2021 om felling av 25 ulver innenfor ulvesonen må anses ugyldig som følge av lovanvendelsesfeil.»

Alvorlig feiltolkning

Tingretten har feilaktig lagt til grunn at «Norge er forpliktet til å sikre grunnlaget for bevaring av en levedyktig ulvebestand innenfor rikets egne grenser» med henvisning til Bernkonvensjonens artikkel 2. At Norge ikke har et ansvar for å sikre en egen levedyktig populasjon av ulv, er presisert både av Stortinget og lagt til grunn av Høyesterett i dom fra mars 2021.

Høyesterett skriver: «Ordlyden i konvensjonen artikkel 2 er ikke spesifikk, idet nivået blant annet skal svare til økologiske, vitenskapelige og kulturelle krav. Men det må være klart at det her ikke kreves at den norske delbestanden er så stor at den isolert sett er levedyktig.»  

– Det er svært alvorlig at tingretten har feiltolket et så viktig premiss for forvaltningen av ulv. Denne feilen svekker tilliten til rettens øvrige vurderinger, sier Per Skorge.

Jakta må utvides

En slik kjennelse ber om å bli anket. Det er derfor positivt og nødvendig at regjeringen allerede har besluttet at de vil anke saken.

– Problemet er nå at tida går, og selv om anken skulle vinne fram, begynner det å bli problematisk å få gjennomført jakta. Vi forutsetter at det i så fall vil bli gitt en vesentlig utvidelse av jaktperioden som opprinnelig var fastsatt å vare til 15. februar, sier Skorge.

Det haster nå med å få avsluttet de pågående rettsakene slik at vi unngår tilsvarende utsettelser av lisensjakta i framtida.

– Vi er tilfredse med Høyesteretts avgjørelse fra mars 2021 om felling av ulv utenfor ulvesonen. Vi har tro på at en endelig avgjørelse om uttak også innenfor ulvesonen vil samsvare med stortingsflertallets vilje i ulveforvaltningen, avslutter han.