Nytt signalanlegg på Vestmo - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nytt signalanlegg på Vestmo

Det nye anlegget er viktig, for det vil bidra til billigere og mer effektiv transport av tømmer, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Fredag åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen det nye signalanlegget på tømmerterminalen på Vestmo. Heretter vil tømmertog som forlater Vestmo kunne kjøre direkte sørover mot Kongsvinger. Tidligere har tog fra Vestmo måtte kjøre nordover og innom Elverum stasjon før de har fått kjøre sørover. Med det nye signalsystemet på plass spares det inn ca 45 minutter i omløpstida for hvert tog, og på årsbasis gir dette en innsparing på 2,5 mill. kr.

Glommen Skog er også godt fornøyd med forbedringene. ‐ Jeg vil understreke viktigheten av at tømmertransport på tog er en forutsetning for både skogeier og industri. Vi er svært godt fornøyde med effektiviseringen som er gjort på Vestmo-terminalen. Jernbanen betyr enormt mye for skognæringen, og vi er avhengig av at jernbanetransporten fungerer, sa  administrerende direktør Gudmund Nordtun til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I tillegg til det nye signalsystemet har Bane Nor nå flyttet lastesporet bort fra hovedsporet. Det gir økt sikkerheten.

Totalt har Bane Nor investert 23 mill. kr på Vestmo. Signalsystemet og flyttingen av lastesporet er finansiert gjennom midler til strakstiltak som ble bevilget for å styrke godstransporten på jernbane i 2016.

Det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk er å legge til rette et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Signalanlegget på Vestmo er det første av mange tiltak som skal gjennomføres for å effektivisere tømmertransporten på bane. I Jernbanedirektoratets godsstrategi er skognæringen ett av fire satsingsområder. Norges Skogeierforbund har over tid prioritert arbeidet med mer effektiv og billigere tømmertransport. Vi er glad for at regjeringen prioriterer tiltak for tømmertransporten, det betyr mye for næringen, sier Skjølaas.