Privat industrikapital - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Privat industrikapital

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, skriver i dette innlegget om hvorfor det er klokt å etablere en skattekredittordning som styrker skogeiernes muligheter til å investere i skogindustri.

I den snart fire år gamle regjeringserklæringen tar Høyre og Fremskrittspartiet til orde for å etablere en ordning der skogeiere som avsetter en del av sin hogstinntekt til investeringer i skogindustri skal få utsatt skatt. Et bredt flertall på Stortinget har bedt regjeringen legge frem et konkret forslag til hvordan en slik skattekredittordning kan utformes i statsbudsjettet for 2018. Det er lovende at blant andre Kristelig Folkeparti, som sitter i en nøkkelrolle, varsler at dette er en sak de vil prioritere i høstens budsjettforhandlinger.

Norske skogeiere har historisk spilt en sentral rolle i utviklingen av norsk skogindustri. Avhengig av innretning vil en slik skattekredittordning kunne mobilisere flere hundre millioner kroner over tid. Med denne kapitalen i bunn vil det være enklere å mobilisere også annen privat kapital.

Norge har store ubenyttede skogressurser og om lag 40 prosent av vårt råstoff eksporteres i dag til andre land, særlig Sverige, for industriell bearbeiding. Resultatet er at norske bygder sitter igjen med langt mindre inntekter fra skogen, og storsamfunnet taper store summer og strategisk posisjon ved at den industrielle verdiskapingen og kunnskapsutviklingen i økende grad skjer ute.

Norges Skogeierforbund organiserer 35.000 av landets skogeiere, og om lag 85 prosent av hogsten i Norge skjer gjennom skogeiersamvirkets foretak.  Vi mener skogindustrien som hovedregel er best tjent med langsiktig industrielt tenkende eiere, fortrinnsvis med nasjonal forankring.

Med sterk vekst i mange markeder og god tilgang på råstoff til lav pris, jobbes det med en rekke spennende initiativ. Storskala produksjon av biodrivstoff basert på restråstoff fra skog er blant de best kjente.

Gjennom den pågående restruktureringen av Norske Skog ligger det an til at eierskapet vil ende hos utenlandske finansielle investorer. Mindre enn 2 prosent av aksjene vil være på norske hender. Det er fortsatt usikkert hva den langsiktige løsningen for konsernet og dets to norske bedrifter vil bli.

Det er klokt å etablere en skattekredittordning som styrker skogeiernes muligheter til å gå inn som en partner dersom det skulle by seg lønnsomme investeringsmuligheter på disse eller andre områder.

Tiltak for å mobilisere kapital vil, sammen med tiltak som fremmer næringens konkurransedyktighet, legge til rette for nyinvesteringer i Norge.

 

Erik Lahnstein