Regjeringen må bruke handlingsrommet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Regjeringen må bruke handlingsrommet

Oppfordringen, som gjelder EUs regelverk for opptak og utslipp av klimagasser fra skog og arealbruk (LULUCF), kommer fra Verdikjeden Skog og Tre.

Felles gjennomføring med EU av Parisavtalen innebærer at Norge må forholde seg til EUs regelverk for opptak og utslipp av klimagasser fra skog og arealbruk (LULUCF). EUs opplegg innebærer bl.a. en forpliktelse for medlemslandene om at bokførte utslipp fra LULUCF-sektoren ikke skal overstige det bokførte opptaket.

Bokføringsreglene innebærer en fare for at Norge vil kunne få bokført et betydelig utslipp i avtaleperioden til tross for at Norge reelt sett vil ha et stort nettoopptak i perioden. Dette skyldes at opptaket av CO2 skal beregnes ved å sammenlikne opptaket i avtaleperioden med opptaket i en referansebane basert på videreføring av skogbehandlingspraksis i perioden 2000-2009.

Det endelige regelverket for LULUCF er klart bedre enn EU-kommisjonens opprinnelige forslag. Det gir i utgangspunktet bedre muligheter for å utnytte avvirkningsmulighetene i Norge, uten at dette fører til et bokført utslipp i LULUCF-sektoren. Det er imidlertid opp til den norske regjeringen å sørge for at disse mulighetene blir realisert.

Verdikjeden oppfordrer regjeringen til å bruke det handlingsrommet EU har gitt medlemslandene når referansebanen skal utformes, og å sørge for en god kompensasjonsordning, slik regelverket nå åpner for.

LULUCF-regelverket var også tema da Skogeierforbundet deltok på høring om klimameldingen i februar. Det er avgjørende at Norge får den kompensasjon Norge bør ha, og at handlingsrommet ved utforming av referansebanen blir utnyttet i tråd med EUs intensjoner. Skal vi nå de nasjonale og internasjonale klimamålene, må vi plante mer skog, hogge mer og øke bruken av trevirke for å erstatte produkter basert på kull, olje og gass, skriver Skogeierforbundet i sitt innspill til Energi- og miljøkomiteen.

Verdikjedens brev og Skogeierforbundets innspill til klimameldingen finner du øverst til høyre på denne siden.