Stortinget debatterte ulv - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Stortinget debatterte ulv

Det var en intens debatt om oppfølgingen av ulveforliket i Stortinget i dag. Ap, KrF, Høyre og Frp har blitt enige om hvordan saken skal følges opp videre.

Sterke ord ble brukt i ulvedebatten i dag. Jan Henrik Fredriksen (Frp) var helt tydelig på at regjeringen ikke hadde gjort noen god jobb i denne saken.

Høyres Gunnar Gundersen sa at det «oppleves som en uvirkelig situasjon at min egen statsråd er mer interessert i å bekjempe Stortingets forlik i ulvesaken enn å virkeliggjøre det. Det er et spill som skaper enorm avstand og mistillit til forvaltning og autoriteter. Menneskers livskvalitet og næringsgrunnlag skal gå foran ulv».

Frps Morten Ørsal Johansen stiller seg ikke bak forslaget i ulvesaken som blant annet Frp står bak. Han mener deler av det er en hån mot dem som bor i ulvesonen.

KrFs Hans Olav Syversen sa at regjeringen har hatt saker som de har håndtert på en langt bedre måte, for å si det forsiktig.

Aps Terje Lien Aasland sa det var blitt en kaotisk situasjon, og at vedtak som Stortinget fatter, skal bli fulgt opp.

Senterpartiets Marit Arnstad viste til at en statsråds viktigste oppgaver er å gjennomføre de vedtak Stortinget fatter, og å oppfylle sin opplysningsplikt overfor Stortinget. Det bryet har ikke Helgesen tatt seg.

Statsråd Helgesen viste til at vi har flere ulv enn noen sinne. De som bor innenfor ulvesonen tar en belastning på samfunnets vegne. Regjeringen arbeider med å finne løsninger. Jaktsesongen utvides til slutten av mars.

Saken har blitt grundig dekket i media, og VG har lagt ut opptak av hele debatten. Den kan sees her.

På KrFs hjemmesider ligger det omtale av saken. Der sies det blant annet:

Det er ikke til å legge skjul på at forslaget som de fire partiene står bak i realiteten er en kritikk av hvordan Klima- og miljøverndepartementet har håndtert saken. Forslaget har også et punkt 2 der Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften og kommentarene til denne. Et så detaljert forslag er det sjelden Stortinget gjør.

Partene i ulveforliket ble i dag enige om følgende:

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen 10. mars d.å., fremme en sak om hvordan forvaltningen av ulv, herunder adgangen til lisensjakt, kan gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak i Innst. 330 S (2015-2016), gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. Stortinget ber regjeringen i denne saken om å se hvordan naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b hvor det tillates uttak av vilt, herunder rovvilt ‘[…] for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom’ og bokstav c hvor det tillates uttak ‘[…] ut i fra allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning’ kan tillegges vesentlig vekt i vedtak om lisensfelling av ulv. Det forutsettes at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er bestemt for inneværende år, dersom ny informasjon om skadepotensialet, eller annen vesentlig informasjon gjør dette mulig innenfor rammene av gjeldende lovverk»

«Stortinget ber regjeringen om å endre Forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR-2005-03-18-242) slik at denne er tilpasset Stortingets vedtak i Innst. 330 S (2015-2016). Stortinget ber regjeringen om spesielt å gjennomgå omtalen av naturmangfoldloven i kommentarene til forskriften for å sikre at disse er i tråd med intensjonene i Innst. 330 S (2015-2016).»

Som det framgår av vedtaket ovenfor, skal regjeringen snarest mulig, og senest innen 10. mars, fremme en sak for Stortinget om hvordan Stortingets ulveforlik kan følges opp.