Skogsbilveier - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogsbilveier

Skogeier har ansvar for at en skogsbilvei holder tilfredsstillende standard, slik at transporten ut av skogen kan foregå effektivt. På grunn av terrengforhold og eiendomsstruktur er skogsbilveier noe de fleste skogeiere må bygge og vedlikeholde sammen med sine naboer.

I Norge er det vanlig at industrikunder kjøper tømmeret levert ved skogsbilveg. Skogeier dekker kostnadene med å hogge og kjøre tømmeret fram til bilveg. Videre har skogeier ansvar for at skogsbilvegene holder tilfredsstillende standard, slik at transporten ut av skogen kan foregå effektivt. Industrien tar ansvar for og dekker kostnadene med transport fra velteplass i skogen fram til industri.

Krav til skogsveger som skal brukes som leveringssted før tømmer er gitt i normaler for landbruksveier.

De fleste skogeiere må samarbeide med sine naboer om bygging og vedlikehold av skogsveger. Både eiendomsstruktur og terreng tilsier at samarbeid er nødvendig for at skogsvegene skal kunne legges slik i terrenget at stigningsforhold og kurvatur kan tilpasses det transportutstyret som brukes. Veglova kap. VII inneholder generelle bestemmelser om drift og vedlikehold av private veger.

Skogeiere som samarbeider om bygging og vedlikehold av skogsveglag, bør organisere samarbeidet i et veglag. Norges Skogeierforbund anbefaler at slike veglag etableres som samvirkeforetak, og har i denne forbindelse utarbeidet Normalvedtekter for skogsbilveglag. Skogsbilveglag som bruker Skogeierforbundets normalvedtekter vil normalt kunne godkjennes som skattefrie innretninger. Det betyr at slike veglag slipper å levere selvangivelse.