Eiendomsrett til skog er økonomi og miljøansvar - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Debatt

Eiendomsrett til skog er økonomi og miljøansvar

Vi er tre skogeiere som elsker skogen, og som er opptatt av å skape verdier i skogen. Samtidig ønsker vi å forvalte skogen på en måte som skaper en verdi for folk som ferdes der.

Dette må vi gjøre også med tanke på at de artene som lever i skogen skal overleve. Skogvern tar vare på de mest verdifulle områdene, sett i et økologisk perspektiv. Eiendomsrett til skog er økonomi og miljøansvar – det er vi stolte av.

Når dagens skogvernmål angripes, så angripes samtidig alle de skogeiere som frivillig ønsker å verne hele eller deler av skogen sin. Det hevdes gjerne at vernemålet ble tatt ut av løse luften av WWF og at det ukritisk ble vedtatt i Stortinget.  Det ønsker vi å korrigere.

Anbefaling fra sterke fagmiljøer

Skogkur 2020 ble lansert av Sabima, Naturvernforbundet og WWF i 2012. Den faglige begrunnelsen for 10%-målet for vern av produktiv skog var basert på beregninger fra 2002 (Evaluering av skogvernet i Norge) laget av forskere ved NINA og NIBIO.

Våre sterkeste fagmiljøer på området kom frem til at 5% av skogen burde vernes på kort sikt og mot 10% på lengre sikt – ikke ulikt Sverige og Finland. I tillegg hadde Norge forpliktet seg til å bevare 17% av land- og ferskvannsarealer innen 2020 gjennom Aichi-målene under biomangfoldkonvensjonen.

I Skogkur 2020 foreslo miljøorganisasjonene også at skogeiernes frivillig avsatte små verneområder, kalt nøkkelbiotoper, skulle telle med i prosentmålet under Aichi-målet. Det var en utstrakt hånd til skognæringa for å belønne den miljøjobben som gjøres ved miljøregistrering i skog (MiS).  

Bærekraft og naturmangfold

Det er gledelig å se at de fleste innlederne på Tømmer og Marked i 2020 hadde fokus på bærekraft og naturmangfold. Vi vet at natur forsvinner i et rasende tempo. Siden vi ble født, for omtrent 40 år siden, har om lag halvparten av verdens dyreliv blitt borte. Vi mister nå 2% hvert eneste år. Denne trenden må vi snu! Vi som grunneiere har også et ansvar for å forvalte vår eiendom slik at den ikke forringes for våre etterkommere. Frivillig vern er et virkemiddel for grunneierne som fungerer godt.      

Klima og natur går hånd i hånd. Mulighetene i skogbruket ligger i det grønne skiftet. Angrep på dagens klimapolitikk, som elbilsatsingen, blir dermed feilslått. Vi må gjøre alt vi kan for å ikke tippe over 1,5 gradersgrensen (Klimakur 2030, 2020). Vi må ta vare på den naturen vi som skogbrukere er helt avhengig av. Da er det også tvingende nødvendig å redusere utslippene som ødelegger den samme naturen.

Vi må snu utviklingen

Og vi må skape verdier fra skogen på en måte som er skånsom for naturen. FNs klimarapport (IPCC, 2018) eller naturmangfoldsrapporten (IPBES, 2019) viser hvor store konsekvenser et endret klima og tap av naturmangfold vil ha for oss alle, og ikke minst hvor kort tidsvindu vi har for å snu utviklingen. Det hadde Tømmer og Markeds innledere fra finanssektoren fått med seg. Vi stemmer i med Johan Freij fra Danske Bank – det er på høy tid at naturvernere og skogbrukere går arm i arm. Det vil gagne våre alles interesser på lang sikt. Og er det noe skogbrukeren kan, så er det å tenke langsiktig. 

Kristine Nore, skogeier i Krødsherad; Live Margrethe Rognerud, skogeier i Ringerike og Ragnhild Elisabeth Waagaard, skogeier i Ringerike. Alle er andelseiere i Viken Skog.